Oferta dla firm i instytucjiO nasBiuro prasoweKontaktPomoc
Infolinia: +48 693 331 723

Licencja

Warunki licencji

Definicje:

Program - program działający na telefonie GSM. Program instaluje się za pomocą SMS, WAP lub pobierając z Internetu.

Dane cyfrowe - dane cyfrowe (w tym mapy) pobierane przez program z sieci Internet i przechowywane następnie w pamięci telefonu.

Licencjodawca - firma NaviExpert Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która posiada prawa do dystrybucji i udzielania licencji na program oraz udzielania licencji na wykorzystywanie danych cyfrowych.

Licencjobiorca - osoba fizyczna lub firma, która wyrazi zgodę na zainstalowanie i użytkowanie programu wraz z danymi cyfrowymi na warunkach niniejszej licencji.

Uwaga: Z momentem pobrania programu i jego pierwszego uruchomienia Licencjobiorca wyraża zgodę na niniejsze warunki licencji, jak również warunki gwarancji i zasady wyłączenia rękojmi. Jeżeli Licencjobiorca nie wyraża zgody na związanie się poniższymi warunkami powinien natychmiast po zainstalowaniu programu w telefonie GSM usunąć program z pamięci telefonu. W takiej jednak sytuacji z uwagi na fakt, że Licencjobiorca mógł zapoznać się wcześniej z warunkami licencji (dostępnymi na stronie www.naviexpert.pl) opłata za program nie jest zwracana.

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na użytkowanie Programu wraz z danymi cyfrowymi na podanych niżej warunkach wraz z określeniem zasad gwarancji jakości i rękojmi.

2. Licencja jest udzielona na czas nieokreślony.

3. Licencja obejmuje prawo do korzystania z Programu na następujących polach eksploatacji:

a) wprowadzenie do pamięci RAM jednego telefonu GSM,

b) dostosowanie Programu bez naruszania zasad określonych w niniejszej licencji, jak i przepisach prawa powszechnie obowiązującego w zakresie praw autorskich do platformy sprzętowej oraz konfiguracji używanej przez Licencjobiorcę,

4. Licencja jest udzielana na korzystanie z Programu jako całości, a jego części składowe nie mogą być rozdzielane do użytku na więcej niż jednym telefonie GSM. Licencjobiorca w żadnym przypadku nie może podejmować prób wydzielenia danych cyfrowych lub ich części z systemu oraz użytkowania ich w oderwaniu od systemu. Dane cyfrowe mogą być pobierane wyłącznie z serwera NaviExpert.

5. Licencjodawca oświadcza, że dysponuje pełnią autorskich praw osobistych i majątkowych do Programu, jest uprawniony do udzielania licencji na korzystanie z Programu, co Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości z zobowiązaniem do bezwzględnego przestrzegania.

6. Licencjodawca nie przenosi na Licencjobiorcę autorskich praw majątkowych do Programu.

7. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji, jak również nie jest uprawniony do przekazania Programu do korzystania osobom trzecim pod tytułem odpłatnym lub nieodpłatnym, ani w całości ani w części, na podstawie innego tytułu prawnego. Odnosi się to również do dokumentacji.

8. Licencjobiorca nie ma prawa do modyfikacji programu, jego dekompilacji, deasemblacji lub innego uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Programu, tłumaczenia, adaptacji lub jakichkolwiek innych zmian bez zgody Licencjodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Licencjobiorca nie jest uprawniony do publicznego rozpowszechniania Programu.

9. W razie naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień niniejszych warunków licencji Licencjodawca może je wypowiedzieć bez zachowania okresu wypowiedzenia. Niezależnie Licencjodawca może dochodzić swoich praw związanych z naruszeniem prawa autorskiego (art. 78 i nast. ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W razie wypowiedzenia niniejszych warunków licencji Licencjobiorca zobowiązany będzie do usunięcia Programu z telefonu GSM w sposób uniemożliwiający jego odtworzenie.

10. Licencjodawca w żadnym przypadku, bez względu na przyczynę, nie gwarantuje, ani w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności, bezpośredniej lub pośredniej wobec Licencjobiorcy oraz stron trzecich, za następstwa użycia danych cyfrowych lub ich części w systemie, ewentualnej niedokładności lub niezgodności danych cyfrowych z rzeczywistością którą odzwierciedlają, a także za ich przydatność do konkretnych celów.

11. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia stron winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej z dowodem doręczenia ich drugiej stronie. Zawiadomienia i oświadczenia dokonane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych.

12. Niniejsze warunki stanowią wyłączną podstawę praw oraz obowiązków stron w zakresie objętym jej przedmiotem i uchyla wszelkie wcześniejsze ustalenia oraz uzgodnienia stron w tym zakresie.

13. Zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

14. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Warunki gwarancji jakości i wyłączenie rękojmi

1. Przez okres roku od zakupu programu gwarancja uprawnia Licencjobiorcę do konsultacji telefonicznych, elektronicznych za pośrednictwem poczty e-mail wyłącznie w zakresie użytkowania Programu, to jest jego konfiguracji oraz istniejącej funkcjonalności.

2. Licencjobiorcy nie przysługuje w żadnym zakresie rękojmia, która niniejszym zostaje wyłączona.

3. Licencjodawca zapewnia, że Program został stworzony z zachowaniem należytej staranności, bez przyjęcia odpowiedzialności za jego działanie w sposób należyty i oczekiwany.

4. Strony wyłączają odpowiedzialność Licencjodawcy za jakiekolwiek szkody poniesione przez Licencjobiorcę związane z używaniem Programu jak i z tytułu utraty spodziewanych korzyści, przerw w działalności przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczych itp. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje również niezakłócone korzystanie i posiadanie Programu. Licencjodawca nie gwarantuje również, że Program jest odpowiedniej dla kupującego jakości i że będzie nadawał się do zamierzonego przez Licencjobiorcę celu i użytku.

5. Licencjodawca informuje Licencjobiorcę, że Program jest produktem intelektualnym, w którym nie ma możliwości przewidzenia wszelkich jego zasad zachowania się i działania na telefonach GSM.

 

Do góry