naviexpert

NaviExpert

Pobierz i testuj za darmo!

Pobierz pobierz

REGULAMIN PROMOCJI NAVIEXPERT
BLACK WEEKEND 50% TANIEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja cenowa na abonament NaviExpert Polska 12 miesięcy i abonament NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy.
 2. Organizatorem Promocji jest Telematics Technologies sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181b, 02-222 Warszawa, REGON 367906160, NIP 5252717680, KRS 0000688279, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 99.200 PLN.
 3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 27 listopada 2023 r. o godzinie 14:00 i trwa do końca dnia – 27 listopada 2023 r. do godziny 23:59.
 5. Promocja dotyczy zakupu przy użyciu:
  • udostępnionych w sklepie Google Play sposobów płatności, na zasadach określonych w odrębnych regulacjach udostępnianych przez Spółkę Google lub współpracujących ze Spółką Google operatorów świadczących usługi obsługi płatności oraz:
   udostępnionych w ramach systemu Przelewy24 sposobów płatności, na zasadach określonych w odrębnych regulacjach udostępnionych przy płatności przez Spółkę PayPro S.A. lub współpracujących ze Spółką PayPro S.A., operatorów świadczących usługi obsługi płatności.
  • udostępnianych przez Apple sposobów płatności, na zasadach określonych w odrębnych regulacjach udostępnianych przez Apple lub współpracujących z Apple operatorów świadczących usługi obsługi płatności
 6. Promocją objęty jest wyłącznie abonament nawigacyjny NaviExpert Polska 12 miesięcy
  oraz NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy.
 7. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, będąca użytkownikiem systemu
  NaviExpert za pośrednictwem:
  • aplikacji NaviExpert for Android, pobranej ze sklepu Google Play.
  • aplikacji NaviExpert for iOS, pobranej ze sklepu App Store.

  II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

  1. Użytkownikowi systemu o którym mowa w pkt. 7 niniejszego Regulaminu przysługuje w okresie trwania promocji prawo do zakupu jednego abonamentu NaviExpert Polska 12 miesięcy po obniżonej cenie 59,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 119,99 zł) za sztukę lub jednego abonamentu NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy po obniżonej cenie 74,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 149,99 zł) za sztukę. W przypadku systemu iOS ceny wynoszą odpowiednio 59,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 119,99 zł) oraz 74,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 149,99 zł).
  2. Promocja nie może być łączona z żadnymi innymi promocjami.

  III. REKLAMACJE

  1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listownie na adres Organizatora: Telematics Technologies Sp. z o. o., oddział Poznań: ul. Zagrodnicza 30, 61-654, Poznań lub mailowo za pośrednictwem formularza kontaktowego https://www.naviexpert.pl/kontakt/
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Użytkownika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz:
  4. O decyzji Organizatora Użytkownik zostanie powiadomiony emailem (o ile będzie podany) albo listem zwykłym.

  IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Materiały reklamowo-promocyjne związane z promocją mają jedynie charakter informacyjny.
  2. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz:
  3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
  4. Organizator może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Serwisu NaviExpert lub Systemu NaviExpert.
  5. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na: https://www.naviexpert.pl/regulaminy/regulamin-promocji-naviexpert-black-
   weekend-50-taniej-z-dnia-27-11-2023/
  Pobierz PDF