naviexpert

NaviExpert

Pobierz i testuj za darmo!

Pobierz pobierz

REGULAMIN PROMOCJI NAVIEXPERT MAJÓWKA  2024  30% TANIEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja cenowa na abonament NaviExpert Polska 12 miesięcy i abonament NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy.
 2. Organizatorem Promocji jest Telematics Technologies sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181b, 02-222 Warszawa, REGON 367906160, NIP 5252717680, KRS 0000688279, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 609 200,00 PLN.
 3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 23 kwietnia 2024r. o godzinie 12:00 i trwa do 7 maja 2024 do godziny 23:59. 
 5. Promocja dotyczy zakupu przy użyciu:
  • a. udostępnionych w sklepie Google Play sposobów płatności, na zasadach określonych w odrębnych regulacjach udostępnianych przez Spółkę Google lub współpracujących ze Spółką Google operatorów świadczących usługi obsługi płatności oraz udostępnionych w ramach systemu Przelewy24 sposobów płatności, na zasadach określonych w odrębnych regulacjach udostępnionych przy płatności przez Spółkę PayPro S.A. lub współpracujących ze Spółką PayPro S.A., operatorów świadczących usługi obsługi płatności.
  • b. udostępnianych przez Apple sposobów płatności, na zasadach określonych w odrębnych regulacjach udostępnianych przez Apple lub współpracujących z Apple operatorów świadczących usługi obsługi płatności
 6. Promocją objęty jest wyłącznie abonament nawigacyjny NaviExpert Polska 12 miesięcy oraz NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy.
 7. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, będąca użytkownikiem systemu NaviExpert  za pośrednictwem:
  • a.  aplikacji NaviExpert for Android, pobranej ze sklepu Google Play.
  • b.  aplikacji NaviExpert for iOS, pobranej ze sklepu App Store. 

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Użytkownikowi systemu o którym mowa w pkt. 7 niniejszego Regulaminu przysługuje w okresie trwania promocji prawo do zakupu jednego abonamentu NaviExpert Polska 12 miesięcy poobniżonejcenie 83,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 119,99 zł) zasztukę lub jednego abonamentu NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy poobniżonejcenie 104,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 149,99 zł) zasztukę. W przypadku systemu iOS ceny wynoszą odpowiednio 79,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 119,99 zł) oraz 104,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 149,99 zł).
 2. Promocja nie może być łączona z żadnymi innymi promocjami.

III. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listownie na adres Organizatora: Telematics Technologies Sp. z o. o., oddział Poznań: ul. Zagrodnicza 30, 61-654, Poznań lub mailowo za pośrednictwem formularza kontaktowego https://www.naviexpert.pl/kontakt/ 
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Użytkownika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz:
 4. O decyzji Organizatora Użytkownik zostanie powiadomiony emailem (o ile będzie podany) albo listem zwykłym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Materiały reklamowo-promocyjne związane z promocją mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz:
 3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Serwisu NaviExpert lub Systemu NaviExpert.
 5. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na: https://www.naviexpert.pl/regulaminy/regulamin-promocji-majowka-2024-30-taniej/
Pobierz PDF