naviexpert

NaviExpert

Pobierz i testuj za darmo!

Pobierz pobierz

Regulamin Konkursu „Osiemnastka NaviExpert”

I.Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Osiemnastka NaviExpert” (zwanego dalej „Konkursem”), jest Telematics Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 181 B, 02-222 Warszawa, NIP 525-271-76-80, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000688279, kapitał zakładowy w wysokości 99.200,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Organizatora.
 3. Organizator nieodpłatnie udostępnia Uczestnikom niniejszy Regulamin przed podjęciem przez Uczestnika czynności w ramach Konkursu, a także umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest nieprzerwanie na stronie Internetowej: https://www.naviexpert.pl/regulaminy/regulamin-osiemnastka-naviexpert/ .
 4. „Uczestnikiem” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest podmiot spełniający warunki wskazane w punkcie II niniejszego Regulaminu, tj. będący posiadaczem aktywnego abonamentu nawigacyjnego w NaviExpert, który wyraził w aplikacji zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, a także prawidłowo wypełnił i wysłał formularz konkursowy dostępny na stronie https://www.naviexpert.pl/ne/18-urodziny-naviexpert/ oraz zaakceptował Regulamin Konkursu.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 7. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat oraz posiadająca aktywną usługę nawigacyjną.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) posiadanie w okresie trwania Konkursu aktywnego, jednego z poniższych abonamentów w NaviExpert:
  ● Darmowy 14-dniowy test nawigacji
  ● Nawigacja 1 miesiąc – subskrypcja (Polska)
  ● Nawigacja 1 miesiąc – subskrypcja (Polska i Europa)
  ● Nawigacja 1 rok Polska
  ● Nawigacja 1 rok Polska i Europa

  b) Zaznaczenie w aplikacji NaviExpert checkboxa – zgody na informacje handlowe: Menu > Moje konto > Moje zgody > Informacja handlowa.
  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Telematics Technologies Sp. z o.o. informacji
  handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na używanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego dla celów marketingu bezpośredniego (Wiadomości email i Powiadomienia push), i utrzymywanie aktywnej zgody w aplikacji co najmniej przez czas trwania konkursu oraz wyłonienia Zwycięzców;

  c) prawidłowe wypełnienie przez Uczestnika formularza konkursowego, zwanego dalej: „Formularzem”) znajdującego się na stronie: https://www.naviexpert.pl/ne/18-urodziny-naviexpert/ poprzez wskazanie przez Uczestnika imienia oraz adresu e-mail, na jaki jest zarejestrowany w aplikacji (co można sprawdzić w aplikacji NaviExpert: Menu > Moje konto > Mój profil).

  d) odpowiedź na pytanie/ zadanie konkursowe wskazane w formularzu konkursowym: “Pomóż nam stworzyć osiemnastkową, wirtualną księgę gości. Złóż nam życzenia lub pokaż, jak korzystasz z NaviExperta. ” Aby wypełnić formularz, należy wybrać jeden ze wskazanych na stronie konkursowej sposobów.
 • Sposób 1: zamieścić w formularzu link ze swoim zdjęciem lub nagraniem video.
 • Sposób 2: złożyć życzenia pisemnie.
  Maksymalna liczba znaków w formularzu to 255 znaków ze spacjami.

  e) akceptacja przez Uczestnika treści niniejszego Regulaminu w Formularzu oraz
  akceptacja zgody na wykorzystanie wizerunku (jeśli dotyczy).

III. Zasady Konkursu

 1. W trakcie trwania Konkursu, jeden Uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jeden wypełniony Formularz. Jeżeli ten sam Uczestnik nadeśle więcej niż jeden Formularz, w Konkursie weźmie udział wyłącznie ten złożony i zapisany jako pierwszy na serwerze Organizatora. Nie dotyczy to sytuacji, gdy ten sam Uczestnik weźmie udział w Konkursie w ten sposób, że zamieści w Formularzu link ze swoim zdjęciem lub nagraniem video a następnie złoży życzenia pisemnie, lub w ten sposób, że złoży życzenia pisemnie a następnie zamieści w formularzu link ze swoim zdjęciem lub nagraniem video.
 2. Po przesłaniu Formularza do Organizatora Uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 3. Konkurs trwa od dnia 29.08.2023 roku od godziny 8.00 do dnia 18.09.2023 roku do godziny 23:59.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestnika Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów lub przeglądarek internetowych.
 6. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których zgłoszenie do konkursu jest sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
 7. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu, zawartych w niniejszym Regulaminie.

IV. Warunki przyznawania Nagród

 1. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie jednocześnie wszystkich wymogów i zasad określonych w Regulaminie Konkursu.
 2. Spośród wszystkich poprawnie nadesłanych w trakcie Konkursu Formularzy Organizator wyłoni 18 zwycięzców Konkursu (zwanych dalej „Zwycięzcami”), biorąc pod uwagę kreatywność odpowiedzi na Zadanie konkursowe. W tym celu Organizator powoła 3-osobową komisję. Komisja podczas obrad podejmie decyzję o wyborze zwycięzców. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich żaden środek odwoławczy.
 3. Do wszystkich Zwycięzców wybranych przez Organizatora zostanie wysłany mail z adresu: konkurs@naviexpert.pl, z informacją o wygranej oraz sposobach dostarczenia nagrody.
 4. W celu wysłania nagrody, Zwycięzca musi podać Organizatorowi dane do wysyłki nagrody. Dane te będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu.
 5. Fundatorem Nagród w Konkursie oraz podmiotem odpowiedzialnym za zobowiązania publicznoskarbowe związane z Konkursem jest Organizator.

V. Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie „Osiemnastka NaviExpert” (zwane dalej „Nagrodami”) są:
  a) miejsce 1: voucher umożliwiający wypożyczenie Mazdy CX-60 („Mazda”) na weekend (3 dni) z pełnym bakiem, bon paliwowy o wartości 500 zł („Voucher” lub „Nagroda Główna”) oraz Nawigacja NaviExpert 1 rok Polska,
  b) miejsca 2 – 3: bony paliwowe o wartości 500 zł oraz Nawigacja NaviExpert 1 rok Polska
  c) miejsca 4 – 5: bony paliwowe o wartości 250 zł oraz Nawigacja NaviExpert 1 rok Polska
  d) miejsca 6 – 10: bony paliwowe o wartości 200 zł oraz Nawigacja NaviExpert 6 mies. PL
  e) miejsca 11 – 15: bon paliwowy o wartości 100 zł oraz Nawigacja NaviExpert 3 mies. PL
  f) miejsca 16-18: Nawigacja NaviExpert 3 mies. PL
 2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za Nagrodę określoną w Regulaminie.

VI. Ogłoszenie wyników

 1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana na stronie: https://www.naviexpert.pl/ne/18-urodziny-naviexpert/ w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty zakończenia Konkursu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu w wiadomości przesłanej na adres email wskazany w Formularzu. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom drogą kurierską w terminie 7 dni roboczych po ogłoszeniu wyników Konkursu i otrzymaniu przez Organizatora danych zwycięzców niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Voucher będący Nagrodą Główną w Konkursie uprawnia Zwycięzcę do wypożyczenia Mazdy z pełnym bakiem na wybrany przez Zwycięzcę weekend (trzy dni). Kolor Mazdy oraz jej wyposażenie uzależnione będą od tego, jaki egzemplarz Mazdy będzie dostępny w danym terminie u określonego dealera Termin ważności vouchera: 01.12.2023 r. Po tej dacie Voucher traci swoją ważność. W celu ustalenia szczegółów realizacji Vouchera Zwycięzca powinien skontaktować się z Organizatorem drogą mailową: konkurs@naviexpert.pl lub telefoniczną: 502 676 594. Wszystkie informacje znajdują się w przekazanym Zwycięzcy Voucherze.

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Telematics Technologies Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181 B, 02-222 Warszawa, z dopiskiem „Osiemnastka NaviExpert”, w terminie 5 (pięciu) dni od daty opublikowania listy Zwycięzców – bezpośrednio lub listem poleconym. Reklamacje można składać również w formie elektronicznej na adres email: pomoc@naviexpert.pl.
 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację, lub na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” jest Organizator.
 2. Z inspektorem ochrony danych Organizatora można skontaktować się przez e-mail lub listownie: a) e-mail: iod@telematicstechnologies.pl, b) adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, z dopiskiem „ Dane osobowe”.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w zakresie związanym ze zgłoszeniem przez Uczestnika udziału w Konkursie, powiadomieniem o zwycięstwie oraz odbiorem Nagród – na podstawie niezbędności dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  b) w celu rozpatrzenia reklamacji Uczestnika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO
  c) w celach dowodowych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesuadministratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  d) w celu wypełnienia obowiązków publicznoprawnych – na podstawie niezbędności w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych (w związku ze zgodą wyrażoną w aplikacji) będzie odbywało się na zasadach określonych w Polityce prywatności stanowiącej załącznik do regulaminu odpowiedniej aplikacji. Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika w postaci jego wizerunku w powiązaniu z imieniem, jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w formularzu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 81 ust.1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Na potrzeby odebrania Nagrody w Konkursie w odpowiedzi na e-mail z informacją o otrzymanej nagrodzie należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu, natomiast dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane nie dłużej, niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu i przekazania Nagród. Po upływie tego okresu dane osobowe Zwycięzcy będą przetwarzane wyłącznie dla celów dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń. Ponadto dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku w powiązaniu z imieniem, będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, lub wyrażenia sprzeciwu, w zależności które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy wnieśli reklamacje (w zakresie: imię, nazwisko, e- mail oraz dane zamieszczone w treści reklamacji), będą przechowywane przez Organizatora w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej oraz przez okres przedawnienia roszczeń.
 7. Odbiorcami danych będą podmioty udostępniające systemy teleinformatyczne wykorzystywane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, oraz podmioty świadczące usługi serwerowe, programistyczne lub ułatwiające komunikację z Uczestnikiem.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W związku z korzystaniem przez Organizatora z określonych systemów informatycznych wyjątkowo, na potrzeby uzyskania pomocy technicznej, może dojść do przekazania danych osobowych Uczestnika poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do Stanów Zjednoczonych. Przekazanie danych do innych państw odbywa się na mocy standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską. Wgląd do owych klauzul jest możliwy w siedzibie administratora.
 11. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe nie będą poddane profilowaniu lub innej formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 12. Uczestnik zobowiązuje się przesłać Organizatorowi Zadanie konkursowe (stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwane dalej: „Utworem”) o treści zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, a także nienaruszającej praw osób trzecich, w tym w szczególności ich praw autorskich oraz praw osobistych. Uczestnik oświadcza, że jest autorem Utworu i przysługuje mu pełnia praw autorskich tak majątkowych, jak osobistych do Utworu. W szczególności Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu prawo do zgłoszenia Utworu do Konkursu oraz do nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Organizatora całości niczym nieograniczonych autorskich praw majątkowych do Utworu wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu na wszystkich polach eksploatacji, koniecznych do pełnego wykorzystania Utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 13. Jeżeli w Zadaniu konkursowym Uczestnik zamieści swój wizerunek w formie fotografii lub audiowizualnej, wyraża tym samym zgodę na rozpowszechnienie przez Organizatora tego wizerunku w połączeniu z imieniem w następujący sposób: udostępnienie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora oraz udostępnienie w prasie, Internecie, innych mediach, na plakatach i grafikach. Zgoda obejmuje wielokrotne, nieograniczone ilościowo i czasowo korzystanie z mojego wizerunku przez Organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych lub sprawozdawczych oraz zamieszczanie komentarzy towarzyszących fotografiom lub innym utworom z moim wizerunkiem, o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub opisowym. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w stosunku do Organizatora na zasadach określonych w niniejszym ustępie, wyraża również każda inna osoba, której wizerunek został utrwalony w Zadaniu konkursowym. Jednocześnie Uczestnik ponosi względem Organizatora pełną odpowiedzialność z tytułu utrwalenia wizerunku osoby trzeciej, bez jej zgody.
 14. Z chwilą przesłania Utworu do Konkursu, Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora całość niczym nieograniczonych autorskich praw majątkowych do Utworu wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu na wszystkich polach eksploatacji, koniecznych do pełnego wykorzystania Utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części Utworu, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór w całości lub w części utrwalono – wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
  c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie;
  d) wykorzystywanie Utworu do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, w tym wykorzystanie Utworu m.in. na ulotkach, w mailingu, Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne, odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklamy. Prawo do wykorzystania Utworu na wszystkich wskazanych powyżej polach eksploatacji obejmuje również wykorzystanie go do prowadzenia działań informacyjnych i marketingowych innych produktów i usług Organizatora.
 15. Korzystanie z Utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 15 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym, jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji.
 16. Uczestnik zobowiązuje się względem Organizatora do niewykonywania swoich autorskich praw osobistych do Utworu, w tym do niewykonywania prawa do oznaczenia Utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem, prawa do nienaruszalności treści i formy Utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności oraz nadzoru nad
  sposobem korzystania z Utworu. Organizatorowi przysługuje prawo do rozpowszechniania Utworu bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika.
 17. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Utworów, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Uczestnik niniejszym zobowiązuje się naprawić każdą szkodę, którą poniesie Organizator, w związku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem, czy postępowaniem prowadzonym przeciwko nim w wyniku złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń co do posiadanych autorskich praw majątkowych do Utworu. Uczestnik zwalnia Organizatora i przejmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia i żądania osób trzecich spowodowane naruszeniem autorskich praw majątkowych do Utworu oraz zobowiązuje się wstąpić w miejsce lub po stronie Organizatora do postępowań toczących się przeciwko nim z tego tytułu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z uzyskaniem Nagród.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w zakresie możliwych do uzyskania Nagród w przypadku zaistnienia siły wyższej, uniemożliwiającej uzyskanie Nagród w dotychczas wskazywanej postaci.
 5. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłata za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Organiz
Pobierz PDF