naviexpert

NaviExpert

Pobierz i testuj za darmo!

Pobierz pobierz

REGULAMIN AKCJI „60 DNI NAVIEXPERT DLA UŻYTKOWNIKÓW MAPAMAP”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem akcji „60 dni NaviExpert dla użytkowników MapaMap” (zwanej dalej „Akcją”) w zakresie umożliwiającym Uczestnikom skorzystanie z usługi nawigacji samochodowej za pośrednictwem aplikacji mobilnej pod nazwą: „NaviExpert” (zwanej dalej: „Aplikacją NaviExpert”) na promocyjnych warunkach określonych poniżej jest Telematics Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 181B, 02222 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy KRS: 0000688279, NIP: 5252717680, REGON: 367906160, zwana dalej „Organizatorem”. 
  2. Regulamin określa zasady udziału w Akcji i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Akcji.
  3. Regulamin Akcji jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie: https://www.naviexpert.pl/regulaminy/regulamin-akcji-mapamap-2024/.
  4. Oryginał Regulaminu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora.  

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

5. Uczestnikiem Akcji może zostać pełnoletnia osoba fizyczna. 
6. Warunkiem udziału w Akcji jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego (zwanego dalej „Formularzem”) dostępnego na stronie: https://www.naviexpert.pl/mapamap/ poprzez podanie adresu e-mail oraz wyrażenie przez Uczestnika następujących zgód:
a. na przesyłanie przez Telematics Technologies Sp. z o. o. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty elektronicznej) oraz na używanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego dla celów marketingu bezpośredniego;
b. na przesyłanie przez partnerów Telematics Technologies Sp. z o. o. (Lista partnerów: https://www.telematicstechnologies.com/partner2) informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty elektronicznej) oraz na używanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego dla celów marketingu bezpośredniego;

a także potwierdzenie adresu e-mail podanego w Formularzu poprzez kliknięcie w link otrzymany w potwierdzającej wiadomości wysłanej przez Organizatora na wskazany adres mailowy. Wyrażenie przedmiotowych zgód jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.

7. Warunkiem udziału w Akcji jest również zainstalowanie w swoim urządzeniu mobilnym Aplikacji NaviExpert. 

III. ZASADY AKCJI

8. Uczestnik, który spełni warunki wskazane w pkt 5-7 niniejszego Regulaminu otrzyma na podany w Formularzu adres e-mail 7-znakowy kod (zwany dalej: „Kodem”), który uprawnia go do skorzystania z 60 dni bezpłatnej usługi nawigacyjnej na terenie Polski, dostępnej w Aplikacji NaviExpert od dnia wpisania Kodu w Aplikacji i wyznaczenia pierwszej trasy. Po 60 dniach od wpisania Kodu i wyznaczenia trasy usługa nawigacji wygasa i nie przedłuża się automatycznie. Kod jest ważny przez miesiąc od wygenerowania/ otrzymania.
9. Otrzymany Kod należy wprowadzić do Aplikacji NaviExpert wchodząc w Menu > Moje Konto > Wprowadź kod promocyjny
10. Akcja trwa od dnia 17.04.2024 do odwołania/ wyczerpania zapasów.
11. Liczba kodów jest ograniczona. W ramach Akcji, każdy z Uczestników jest uprawniony do skorzystania tylko z jednego Kodu.
12.  Każdemu Uczestnikowi, o którym mowa w pkt. 8 niniejszego Regulaminu przysługuje prawo do zakupu jednego abonamentu NaviExpert Polska 12 miesięcy lub jednego abonamentu NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy po obniżonej o 40% cenie w stosunku do ceny regularnej, tj.:
a. dla systemu Android: NaviExpert Polska 12 miesięcy w cenie 71,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 119,99 zł) lub NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy w cenie 89,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 149,99 zł)
b. dla systemu iOS ceny wynoszą odpowiednio: 69,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 119,99 zł) i 89,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 149,99 zł,)
(zwana dalej „Promocją na Abonament”).

13. Dla każdego Uczestnika Akcji abonamenty objęte promocją będą widocznie w Aplikacji NaviExpert na telefonach z systemem Android lub iOS i możliwe do kupienia z poziomu Aplikacji NaviExpert po wybraniu zakładki: Menu > Sklep, w okresie 30 dni od wygaśnięcia usługi nawigacji (Kodu), z której korzystał na podstawie Akcji.
14. Po upływie 30 dni możliwość nabycia usługi po obniżonej o 40% cenie przestaną być widoczne na liście usług możliwych do kupienia.
15. Promocja na Abonament nie może być łączona z żadnymi innymi promocjami.

IV. REKLAMACJE

16. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo do uzyskania od Organizatora pisemnych informacji na temat Akcji oraz prawo do złożenia reklamacji dotyczących jej prawidłowego przebiegu. 
17. Wniosek o udzielenie informacji oraz ewentualne reklamacje należy przesłać na następujący adres e-mail Organizatora: biuro@naviexpert.pl. Organizator zobowiązuje się do udzielenia informacji bądź odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia Organizatorowi adresu e-mail Uczestnika.  
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i przebieg Akcji w zakresie, który nie dotyczy bezpośrednio umożliwienia Uczestnikom skorzystania z usługi nawigacji samochodowej za pośrednictwem Aplikacji NaviExpert na promocyjnych warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.  

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

19. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Organizator tj. Telematics Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 181B, 02222 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy KRS: 0000688279, NIP: 5252717680, REGON: 367906160
20. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@telematicstechnologies.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestnika.
21. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą na podstawie zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) m.in. w celu:
a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody Uczestnika na przetwarzanie danych w celu przystąpienia do Akcji jej organizacji, udziału w Akcji. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana ze skutkiem na przyszłość;
b. art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przetwarzanie jest niezbędne do organizacji i przeprowadzenia oraz rozliczenia Akcji, rozpatrzenia reklamacji, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
d. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane również w celach marketingowych, przesyłania informacji handlowych, ofert promocyjnych oraz materiałów reklamowych, zgodnie z preferencjami Użytkownika.


22. Administrator danych informuje, że: 
a. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże  jest niezbędne do uzyskania Kodu. Bez tych danych udział w Akcji nie jest możliwy;
b. Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez Uczestnika;  
c. Odbiorcami danych osobowych Uczestników są Administrator, jego upoważnieni pracownicy, jak i podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w związku z organizacją i realizacją Akcji.
d. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;  
e. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
f. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego;
g. Dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora do odbiorców zajmujących się usługami serwerowymi, usługami obsługi systemów informatycznych i baz danych, w tym do podmiotów spoza EOG (USA). Transfer danych poza EOG odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych, dostępnych do wglądu w siedzibie administratora;
h. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w formie profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji)


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

23. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji. 
24. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz regulaminu korzystania z Systemu NaviExpert za pośrednictwem Aplikacji NaviExpert pobranej ze sklepu Google Play, dostępnego na stronie: https://www.naviexpert.pl/regulamin-android/, lub ze Sklepu App Store dostępnego na stronie: https://www.naviexpert.pl/regulamin-appstore/. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  
25. Organizator może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Serwisu NaviExpert lub Systemu NaviExpert.
26. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 45 dni od umieszczenia treści nowego Regulaminu w Serwisie NaviExpert.
27. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
28. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Akcji, w tym opłata za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.  

Pobierz PDF