naviexpert

NaviExpert

Pobierz i testuj za darmo!

Pobierz pobierz

REGULAMIN PROMOCJI „ZA PRZEDŁUŻENIE – MASZ ZA STAŻ” Z DNIA 6.12.2022

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja cenowa na abonament NaviExpert Polska 12 miesięcy i abonament NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy.
 2. Organizatorem Promocji jest Telematics Technologies sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181b, 02-222 Warszawa, REGON 367906160, NIP 5252717680, KRS 0000688279, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 99.200 PLN.
 3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 17 lutego 2019 r. od godziny 12.00 i trwa do odwołania.
 5. Promocja dotyczy zakupu przy użyciu udostępnionych w sklepie Google Play sposobów płatności, na zasadach określonych w odrębnych regulacjach udostępnianych przez Spółkę Google, lub współpracujących ze Spółką Google operatorów świadczących usługi obsługi płatności.
 6. Promocją objęty jest wyłącznie abonament nawigacyjny NaviExpert Polska 12 miesięcy i NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy.
 7. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, będąca użytkownikiem systemu NaviExpert, która:
  • posiada Aplikację NaviExpert na telefonie z systemem Android, pobraną ze sklepu Google Play,
  • ma na koncie użytkownika Systemu NaviExpert historię zakupu, co najmniej jednego rocznego (12 miesięcy) abonamentu nawigacyjnego NaviExpert z mapami Polski lub Polski i Europy,
  • nie korzysta z promocji Link4 Kasa Wraca,
  • nie korzysta w danym momencie z usługi odnawialnej automatycznie (subskrypcja)

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Każdemu Uczestnikowi Promocji, o którym mowa w pkt. I.7 niniejszego Regulaminu przysługuje w okresie trwania promocji prawo do zakupu jednego abonamentu NaviExpert Polska 12 miesięcy lub jednego abonamentu NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy po obniżonej o 30% cenie w stosunku do cennika zamieszczonego w Serwisie NaviExpert lub w Aplikacji.
 2. Dla każdego Uczestnika Promocji abonamenty objęte promocją są widocznie w Aplikacji NaviExpert na telefonach z systemem Android i możliwe do kupienia w okresie 30 dni od zakończenia aktualnie aktywnej usługi nawigacyjnej, która znajduje się na jego koncie w aplikacji. Po upływie 30 dni usługi wymieniane w punkcie II.1 przestaną być widoczne na liście usług możliwych do kupienia.
 3. Promocja nie może być łączona z żadnymi innymi promocjami

III. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listownie na adres Organizatora: Telematics Technologies Sp. z o. o., oddział Poznań: ul. Zagrodnicza 30, 61-654, Poznań lub mailowo za pośrednictwem formularza kontaktowego http://www.naviexpert.pl/kontakt.html.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Użytkownika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz REGULAMINU KORZYSTANIA Z USŁUG SYSTEMU NaviExpert za pośrednictwem Aplikacji Nawigacja NaviExpert for Android, pobranej ze sklepu Google Play dostępnego na stronie: https://www.naviexpert.pl/regulamin-android/
 4. O decyzji Organizatora Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem (o ile będzie podany), albo listem zwykłym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz REGULAMINU KORZYSTANIA Z USŁUG SYSTEMU NaviExpert za pośrednictwem Aplikacji Nawigacja NaviExpert for Android pobranej ze sklepu Google Play dostępnego na stronie: https://www.naviexpert.pl/regulamin-android/
 3. Organizator może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Serwisu NaviExpert lub Systemu NaviExpert.
 4. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 45 dni od umieszczenia treści nowego Regulaminu w Serwisie NaviExpert.
 5. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie: https://www.naviexpert.pl/regulamin-android/
Pobierz PDF