naviexpert

NaviExpert

Pobierz i testuj za darmo!

Pobierz pobierz

REGULAMIN PROMOCJI NAVIEXPERT
“WAKACJE 2022 20% TANIEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja cenowa na abonament NaviExpert Polska 12 miesięcy i abonament NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy.
 2. Organizatorem Promocji jest Telematics Technologies sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181b, 02-222 Warszawa, REGON 367906160, NIP 5252717680, KRS 0000688279, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitałzakładowy 99.200 PLN.
 3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 15 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00 i trwa do 12 września 2022 r. do godziny 23:59.
 5. Promocja dotyczy zakupu przy użyciu:
  • udostępnionych w sklepie Google Play sposobów płatności, na zasadach określonych w odrębnych regulacjach udostępnianych przez Spółkę Google lub współpracujących ze Spółką Google operatorów świadczących usługi obsługi płatności oraz:

   udostępnionych w ramach systemu Przelewy24 sposobów płatności, na zasadach określonych w odrębnych regulacjach udostępnionych przy płatności przez Spółkę PayPro S.A. lub współpracujących ze Spółką PayPro S.A., operatorów świadczących usługi obsługi płatności.
  • udostępnianych przez Apple sposobów płatności, na zasadach określonych w odrębnych regulacjach udostępnianych przez Apple lub współpracujących z Apple operatorów świadczących usługi obsługi płatności
 1. Promocją objęty jest wyłącznie abonament nawigacyjny NaviExpert Polska 12 miesięcy oraz NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy.
 2. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, będąca użytkownikiem systemu NaviExpert za pośrednictwem:
  • aplikacji NaviExpert for Android, pobranej ze sklepu Google Play.
  • aplikacji NaviExpert for iOS, pobranej ze sklepu App Store.

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Użytkownikowi systemu o którym mowa w pkt. 7 niniejszego Regulaminu przysługuje w okresie trwania promocji prawo do zakupu jednego abonamentu NaviExpert Polska 12 miesięcy po obniżonej cenie 79 zł za sztukę lub jednego abonamentu NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy po obniżonej cenie 119 zł za sztukę. W przypadku systemu iOS ceny wynoszą odpowiednio 79,99 zł oraz 119,99 zł.
 2. Promocja nie może być łączona z żadnymi innymi promocjami.

III. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listownie na adres Organizatora: Telematics Technologies Sp. z o. o., oddział Poznań: ul. Zagrodnicza 30, 61-654, Poznań lub mailowo za pośrednictwem formularza kontaktowego https://www.naviexpert.pl/kontakt/
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Użytkownika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz:
 4. O decyzji Organizatora Użytkownik zostanie powiadomiony emailem (o ile będzie podany) albo listem zwykłym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Materiały reklamowo-promocyjne związane z promocją mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz:
 3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na: https://www.naviexpert.pl/regulaminy/regulamin-promocji-naviexpert-wakacje-2022-20-taniej/

Pobierz PDF