=
naviexpert

NaviExpert

Pobierz i testuj za darmo!

Pobierz pobierz

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja cenowa na abonament NaviExpert Polska 12 miesięcy i abonament NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy.
 2. Organizatorem Promocji jest Telematics Technologies sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181b, 02-222 Warszawa, REGON 367906160, NIP 5252717680, KRS 0000688279, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 97.800 PLN.
 3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Promocja uwzględnia przydzielone rabaty na poszczególne dni i rozpoczyna się 9 czerwca 2020 r. o godzinie 10:00 i trwa do dnia 15 czerwca 2020 r. do godziny 23:55
  a. 9 czerwca 2020 rabat -50% w godzinach 10:00 – 23.55
  b. 10 czerwca 2020 rabat -40% w godzinach 00.05 – 23.55
  c. 11-15 czerwca 2020 rabat -30% w godzinach 00.05 – 23.55
 5. Promocja dotyczy zakupu przy użyciu:
  a. udostępnionych w sklepie Google Play sposobów płatności, na zasadach określonych w odrębnych regulacjach udostępnianych przez Spółkę Google lub współpracujących ze Spółką Google operatorów świadczących usługi obsługi płatności
  oraz:
  udostępnionych w ramach systemu Przelewy24 sposobów płatności, na zasadach określonych w odrębnych regulacjach udostępnionych przy płatności przez Spółkę PayPro S.A. lub współpracujących ze Spółką PayPro S.A., operatorów świadczących usługi obsługi płatności.
  b. udostępnianych przez Apple sposobów płatności, na zasadach określonych w odrębnych regulacjach udostępnianych przez Apple lub współpracujących z Apple operatorów świadczących usługi obsługi płatności
 6. Promocją objęty jest wyłącznie abonament nawigacyjny NaviExpert Polska 12 miesięcy oraz NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy.
 7. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, będąca użytkownikiem systemu NaviExpert za pośrednictwem:
  a. aplikacji NaviExpert for Android, pobranej ze sklepu Google Play.
  b. aplikacji NaviExpert for iOS, pobranej ze sklepu AppStore.

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Każdemu Użytkownikowi systemu, o którym mowa w pkt. 7 niniejszego Regulaminu, przysługuje podczas trwania promocji prawo do zakupu jednego abonamentu:
  a. NaviExpert Polska 12 miesięcy po obniżonej cenie za sztukę według ustalonych rabatów:
  NaviExpert for Android Polska 12 miesięcy
  w dniu 9 czerwca 2020 rabat -50% w cenie 49 zł
  w dniu 10 czerwca 2020 rabat -40% w cenie 59 zł
  w dniach 11-15 czerwca 2020 rabat -30% w cenie 69 zł
  NaviExpert for iOS Polska 12 miesięcy
  w dniu 9 czerwca 2020 rabat -50% w cenie 47,99 zł
  w dniu 10 czerwca 2020 rabat -40% w cenie 59,99 zł
  w dniach 11-15 czerwca 2020 rabat -30% w cenie 69,99 zł
  b. NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy po obniżonej cenie za sztukę według ustalonych rabatów:
  NaviExpert for Android Polska i Europa 12 miesięcy
  w dniu 9 czerwca 2020 rabat -50% w cenie 74 zł
  w dniu 10 czerwca 2020 rabat -40% w cenie 89 zł
  w dniach 11-15 czerwca 2020 rabat -30% w cenie 99 zł
  NaviExpert for iOS Polska i Europa 12 miesięcy
  w dniu 9 czerwca 2020 rabat -50% w cenie 74,99 zł
  w dniu 10 czerwca 2020 rabat -40% w cenie 89,99 zł.
  w dniach 11-15 czerwca 2020 rabat -30% w cenie 99,99 zł
 2. Promocja nie może być łączona z żadnymi innymi promocjami.

III. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listownie na adres Organizatora: Telematics Technologies Sp. z o. o., oddział Poznań: ul. Zagrodnicza 30, 61-654, Poznań lub mailowo za pośrednictwem formularza kontaktowego https://www.naviexpert.pl/kontakt/
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Użytkownika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz:
  a. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SYSTEMU NaviExpert za pośrednictwem aplikacji Nawigacja NaviExpert for Android, pobranej ze sklepu Google Play dostępnego na stronie:
  https://www.naviexpert.pl/wp-content/uploads/2020/03/Regulamin-Nawigacji-NaviExpert-for-Android-z-dnia-10.03.2020r./pdf
  b. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SYSTEMU NaviExpert za pośrednictwem aplikacji NaviExpert for iPhone, iPad, dostępny na stronie:
  https://www.naviexpert.pl/wp-content/uploads/2018/05/Regulamin_naviexpert_appstore16052018.pdf
 4. O decyzji Organizatora Użytkownik zostanie powiadomiony emailem (o ile będzie podany) albo listem zwykłym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Materiały reklamowo-promocyjne związane z promocją mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz:
  a. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SYSTEMU NaviExpert za pośrednictwem aplikacji Nawigacja NaviExpert for Android pobranej ze sklepu Google Play dostępnego na stronie:
  https://www.naviexpert.pl/wp-content/uploads/2020/03/Regulamin-Nawigacji-NaviExpert-for-Android-z-dnia-10.03.2020r..pdf
  b. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SYSTEMU NaviExpert za pośrednictwem aplikacji NaviExpert for iPhone, iPad, dostępnego na stronie:
  https://www.naviexpert.pl/wp-content/uploads/2018/05/Regulamin_naviexpert_appstore16052018.pdf
 3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na: https://www.naviexpert.pl/regulaminy/regulamin-promocji-naviexpert-szybciej-kupujesz-wiecej-zyskujesz-naviexpert-50-40-30-taniej
Pobierz PDF