naviexpert

NaviExpert

Pobierz i testuj za darmo!

Pobierz pobierz

REGULAMIN PROMOCJI NAVIEXPERT JESIEŃ 2023 30% TANIEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady promocji cenowej dotyczącej subskrypcji abonamentu NaviExpert Polska na okres 1 roku z opcją odnawialną co roku.
 2. Organizatorem Promocji jest Telematics Technologies sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181b, 02-222 Warszawa, REGON 367906160, NIP 5252717680, KRS 0000688279, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 99.200 PLN.
 3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 27 października 2023 r. o godzinie 12:00 i trwa do 2 listopada 2023 do godz 23:59.
 5. Promocja dotyczy zakupu przy użyciu udostępnionych w sklepie Google Play sposobów płatności, na zasadach określonych w odrębnych regulacjach udostępnianych przez Spółkę Google lub współpracujących ze Spółką Google operatorów świadczących usługi obsługi płatności.
 6. Promocją objęta jest wyłącznie subskrypcja abonamentu nawigacyjnego NaviExpert Polska na okres 1 roku z opcją odnawialną co roku.
 7. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, będąca użytkownikiem systemu NaviExpert za pośrednictwem aplikacji NaviExpert for Android, pobranej ze sklepu Google Play.

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Użytkownikowi systemu o którym mowa w pkt. 7 niniejszego Regulaminu przysługuje w okresie trwania promocji prawo do zakupu jednej subskrypcji abonamentu NaviExpert Polska na okres 1 roku z opcją odnawialną co roku po obniżonej cenie 83,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 119,99 zł) za sztukę.
 2. Promocja nie może być łączona z żadnymi innymi promocjami.

III. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listownie na adres Organizatora: Telematics Technologies Sp. z o. o., oddział Poznań: ul. Zagrodnicza 30, 61- 654, Poznań lub mailowo za pośrednictwem formularza kontaktowego https://www.naviexpert.pl/kontakt/
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Użytkownika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich trzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SYSTEMU NaviExpert za pośrednictwem aplikacji Nawigacja NaviExpert for Android, pobranej ze sklepu Google Play dostępnego na stronie: https://www.naviexpert.pl/wp-content/uploads/2020/03/Regulamin-Nawigacji-NaviExpert-for-Android-z-dnia-10.03.2020r..pdf
 4. O decyzji Organizatora Użytkownik zostanie powiadomiony emailem (o ile będzie podany) albo listem zwykłym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Materiały reklamowo-promocyjne związane z promocją mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SYSTEMU NaviExpert za pośrednictwem aplikacji Nawigacja NaviExpert for Android pobranej ze sklepu Google Play dostępnego na stronie: https://www.naviexpert.pl/wp-content/uploads/2020/03/Regulamin-Nawigacji-NaviExpert-for-Android-z-dnia-10.03.2020r..pdf
 3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na: https://www.naviexpert.pl/regulaminy/regulamin-promocji-naviexpert-jesien-2023-30-taniej
  Pobierz PDF