naviexpert

NaviExpert

Pobierz i testuj za darmo!

Pobierz pobierz

REGULAMIN KONKURSU „URODZINOWA FOTOKSIĄŻKA NAVIEXPERT” Z DNIA 18.12.2020 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Urodzinowa fotoksiążka NaviExpert” (zwanego dalej „Konkursem”), na portalu społecznościowym Facebook prowadzonym pod adresem: ” https://www.facebook.com/” (zwanym dalej: „Facebookiem”), na profilu „NaviExpert” prowadzonym pod adresem: https://www.facebook.com/naviexpert/ (zwanym dalej: „Profilem NaviExpert”) jest Telematics Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 181 B, 02-222 Warszawa, NIP 525-271-76-80, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000688279, kapitał zakładowy w wysokości 97.800,00 zł, (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator oraz Sobiesław Zasada Centrum (Bednary 17, 62-010 Pobiedziska).
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook.
 6. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, wspierany, przeprowadzany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Faceboook jest zwolniony z odpowiedzialności za organizację Konkursu.
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 8. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

II. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej Uczestnikiem.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  • posiadanie przez Uczestnika urządzenia elektronicznego (tabletu, smartfonu itp.) z aktywnym dostępem do Internetu, które umożliwia korzystanie z portalu Facebook oraz aktywnego i publicznego konta na Facebooku założonego zgodnie z właściwym regulaminem serwisu Facebook przez cały czas obowiązywania Konkursu,
  • zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jego akceptacja,
  • wykonanie Zadania Konkursowego, polegającego na publicznym udostępnieniu jako komentarz pod postem Konkursowym profilu NaviExpert w portalu Facebook zdjęcia prezentującego użytkownika NaviExpert korzystającego z aplikacji NaviExpert np. podczas podróży. Każdy Uczestnik może zamieścić tylko jedno zdjęcie.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 7. W Konkursie będą uwzględniane wyłącznie te wykonane Zadania Konkursowe, które są związane z tematyką Konkursu oraz co do których Uczestnik posiada pełne prawa autorskie. Zgłoszone do Konkursu Zdjęcia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, w tym praw do wizerunku osób trzecich a także dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego oraz powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego, a także być efektem samodzielnej pracy twórczej Uczestnika i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
 8. Jeżeli uczestnik wykonując Zadanie Konkursowe wykorzysta swój wizerunek, wyraża tym samym zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie przez Organizatora jego wizerunku zawartego w Zadaniu Konkursowym. Zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku we wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora, oraz na stronie internetowej i w mediach społecznościowych na profilach Organizatora. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem pozostaje całkowicie dobrowolne.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
  • nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  • działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Facebook,
  • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook,
  • naruszają regulamin serwisu Facebook,
  • użyli w Zadaniu Konkursowym treści powszechnie uznanych za obelżywe, treści wulgarne, pornograficzne, nieobyczajne, treści propagujące nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujące grupy społeczne, lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
 10. Uczestnik naprawi szkody poniesione przez Organizatora jeżeli szkody takie powstaną w wyniku nieprawdziwości oświadczeń lub zapewnień złożonych przez Uczestnika w takim zakresie, w jakim będzie to wynikało z jego winy.
 11. Uczestnik zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu roszczeń dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz naruszenia wizerunku osób trzecich, powstałych w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia.

III. Nagrody dla Uczestników i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3-osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni 15 (słownie: piętnastu) Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadania Konkursowe pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 15 (słownie: piętnastu) Zwycięzców. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 8.01 2021 r.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane są następujące nagrody:
  • Miejsce I: abonament na nawigację NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy o wartości 149 zł, bon na paliwo o wartości 200 zł oraz Voucher o wartości 690 zł na indywidualne szkolenie na aucie Zwycięzcy z zakresu doskonalenia techniki jazdy na torze Bednary Driving City pod Poznaniem: https://torbednary.com/oferta/osoby-prywatne/samochody-osobowe-i-stopien/,
  • Miejsce II: abonament na nawigację NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy o wartości 149 zł oraz bon na paliwo o wartości 200 zł,
  • Miejsce III: abonament na nawigację NaviExpert Polska 12 miesięcy o wartości 99 zł oraz bon na paliwo o wartości 200 zł,
  • Miejsca IV –X: abonament na nawigację NaviExpert Polska 3 miesiące o wartości 45 zł oraz bon na paliwo o wartości 150 zł,
  • Miejsca XI –XV: abonament na nawigację NaviExpert Polska 3 miesiące o wartości 45 zł oraz bon na paliwo o wartości 100 zł.
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenia listy Zwycięzców na Profilu NaviExpert w serwisie Facebook najpóźniej dnia 11 stycznia 2021 roku Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej za pośrednictwem serwisu Facebook.
 6. Warunkiem otrzymania Nagrody za zajęcie miejsca od miejsca I-XV, jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi na adres e-mail konkurs@naviexpert.pl w ciągu 36 godzin od dnia o którym mowa w pkt 5 powyżej o wygranej, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, tj: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz numeru telefonu kontaktowego.
 7. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w pkt 6 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody był konsekwencją wyłącznie niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 9. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 14 dni roboczych od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz. Nagrody w postaci kodu na abonament na nawigację NaviExpert Polska na nawigację zostaną przesłane przez Organizatora w zwrotnej wiadomości mailowej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 10. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 11. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 12. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

 1. Konkurs trwa od 18.12.2020 r. do 3.01.2021r. do godz. 23:59.
 2. Konkurs jest dostępny w formie postu Konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na Profilu NaviExpert

V. Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (zwane dalej: „Utworem”) nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Zamieszczając na portalu Facebook wykonane Zadanie Konkursowe, Uczestnik oświadcza, iż jest jego autorem i przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
 5. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.
 6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z uzyskaniem Nagród.
 8. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem https://www.naviexpert.pl/regulaminy-promocji/ i w siedzibie Organizatora.
 9. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 10. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 11. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Facebook ani z nim związana.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Organizatora. Zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłoszony Regulamin.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny. Ogłoszenie odwołania Konkursu zostanie opublikowane w taki sam sposób, w jaki był ogłoszony Regulamin.
 14. Z chwilą zamieszczenia Utworu przez Uczestnika w serwisie Facebook zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego stanowiącego Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części Utworu, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie,
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór w całości lub w części utrwalono – wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,
  • w zakresie rozpowszechniania Utworu w całości lub części w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych,
  • wykorzystywanie Utworu do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, w tym wykorzystanie Utworu na ulotkach, w mailingu, Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne, odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklamy. Prawo do wykorzystania Utworu na wszystkich wskazanych powyżej polach eksploatacji obejmuje również wykorzystanie go do prowadzenia działań informacyjnych i marketingowych innych produktów i usług Organizatora.
 15. Korzystanie z Utworu na polach eksploatacji określonych w ust.14 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym, jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji.
 16. Zwycięzca zezwala Organizatorowi na wprowadzanie do Utworu modyfikacji i przeróbek oraz dokonywanie ich opracowań, w szczególności poprawiających jakość ich wykonania, a także na zestawianie ich z Zadaniami Konkursowymi przesyłanymi przez innych Uczestników i publiczne udostępnianie w taki sposób na wskazanych wyżej polach eksploatacji.
 17. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Utworów, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.
 18. Uczestnik niniejszym zobowiązuje się naprawić każdą szkodę, którą poniesie Organizator, w związku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem, czy postępowaniem prowadzonym przeciwko nim w wyniku złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń co do posiadanych autorskich praw majątkowych do Utworu. Uczestnik zwalnia Organizatora i przejmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia i żądania osób trzecich spowodowane naruszeniem autorskich praw majątkowych do Utworu oraz zobowiązuje się wstąpić w miejsce lub po stronie Organizatora do postępowań toczących się przeciwko nim z tego tytułu.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres Telematics Technologies Sp. z o.o. oddział w Poznaniu, ul. Zagrodnicza 30, 61-654 Poznań oraz na adres e-mail: biuro@naviexpert.pl.
 2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane:
  • w zakresie związanym ze zgłoszeniem przez Uczestnika udziału w Konkursie, powiadomieniem o zwycięstwie oraz odbiorem Nagród – na podstawie niezbędności dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • w celach dowodowych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • w celu wypełnienia obowiązków publicznoprawnych – na podstawie niezbędności w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do należytego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji utrzymywania Zdjęć Konkursowych w serwisie Facebook a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody oraz publikacji zwycięskich Zdjęć Konkursowych zgodnie z zakresem udzielonej licencji. W celu wskazanym wyżej mogą być przetwarzane następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz ewentualnie inne kategorie danych dobrowolnie przekazanych przez Uczestnika.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 6 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs bądź przez czas obowiązywania licencji, w zależności od tego, który z tych terminów skończy się później.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 8. Dostęp do danych Uczestników będzie mieć właściciel portalu społecznościowego Facebook tj. Facebook, Inc. na zasadach przewidzianych w zaakceptowanym przez Uczestników regulaminie w/w serwisu dostępnym pod adresem: https://www.naviexpert.pl/regulaminy/regulamin-konkursu-urodzinowa-fotoksiazka-naviexpert/.
 9. Administrator co do zasady nie zamierza przekazywać danych osobowych Zwycięzcy do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). W przypadku zlecenia przez Organizatora wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym dane te są one chronione i przekazywane w sposób zgodny z wymogami prawnymi. W przypadku danych przekazywanych poza EOG, może to odbywać się na jeden z poniższych sposobów:
  • kraj, do którego przekazywane są dane, może być zatwierdzony przez Komisję Europejską jako kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych,
  • zawarta zostanie umowa oparta na „wzorcowych klauzulach umownych” zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zobowiązujących dany podmiot do ochrony danych osobowych.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
 11. Dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy wnieśli reklamacje (w zakresie: imię, nazwisko, e-mail oraz dane zamieszczone w treści reklamacji), będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora w tym zakresie w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej oraz przez okres przedawnienia roszczeń.
 12. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII . Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: konkurs@naviexpert.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Uczestnika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

VIII. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.12.2020 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
 4. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.
 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z uzyskaniem Nagród.
 7. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem https://www.naviexpert.pl/regulaminy-promocji/ i w siedzibie Organizatora.
 8. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 9. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Organizatora. Zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłoszony Regulamin.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny. Ogłoszenie odwołania Konkursu zostanie opublikowane w taki sam sposób, w jaki był ogłoszony Regulamin.

Pobierz PDF