=
naviexpert

NaviExpert

Pobierz i testuj za darmo!

Pobierz pobierz

REGULAMIN AKCJI „PODRÓŻE BEZ MANDATÓW – 30 DNI Z NAVIEXPERT”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem akcji „Podróże bez mandatów – 30 dni z NaviExpert” (zwanej dalej „Akcją”) w zakresie umożliwiającym Uczestnikom skorzystanie z usługi nawigacji samochodowej za pośrednictwem aplikacji mobilnej pod nazwą: „NaviExpert” (zwanej dalej: „Aplikacją NaviExpert”) na promocyjnych warunkach określonych poniżej jest Telematics Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 181B, 02222 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy KRS: 0000688279, NIP: 5252717680, REGON: 367906160, zwana dalej „Organizatorem”.
  2. Regulamin określa zasady udziału w Akcji i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Akcji.
  3. Regulamin Akcji jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie: https://www.naviexpert.pl/regulaminy/regulamin-akcji-podroze-bez-mandatow-2024/.
  4. Oryginał Regulaminu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

5. Uczestnikiem Akcji może zostać pełnoletnia osoba fizyczna.

6. Warunkiem udziału w Akcji jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego (zwanego dalej „Formularzem”) dostępnego na stronie: https://www.naviexpert.pl/mandat/ poprzez podanie adresu e-mail oraz wyrażenie przez Uczestnika następujących zgód:

a. na przesyłanie przez Telematics Technologies Sp. z o. o. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty elektronicznej) oraz na używanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego dla celów marketingu bezpośredniego;

b. na przesyłanie przez partnerów Telematics Technologies Sp. z o. o. (Lista partnerów: https://naviexpert.pl/partner) informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty elektronicznej) oraz na używanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego dla celów marketingu bezpośredniego;

c. na treść niniejszego Regulaminu,

a także potwierdzenie adresu e-mail podanego w Formularzu poprzez kliknięcie w link otrzymany w potwierdzającej wiadomości wysłanej przez Organizatora na wskazany adres mailowy. Wyrażenie przedmiotowych zgód jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.

7. Warunkiem udziału w Akcji jest również zainstalowanie w swoim urządzeniu mobilnym Aplikacji NaviExpert.

III. ZASADY AKCJI

8. Uczestnik, który spełni warunki wskazane w pkt 5-7 niniejszego Regulaminu otrzyma na podany w Formularzu adres e-mail 7-znakowy kod (zwany dalej: „Kodem”), który uprawnia go do skorzystania z 30 dni bezpłatnej usługi nawigacyjnej na terenie Polski, dostępnej w Aplikacji NaviExpert od dnia wpisania Kodu w Aplikacji i wyznaczenia pierwszej trasy. Po 30 dniach od wpisania Kodu i wyznaczenia trasy usługa nawigacji wygasa i nie przedłuża się automatycznie. Kod jest ważny przez miesiąc od wygenerowania/ otrzymania.

9. Otrzymany Kod należy wprowadzić do Aplikacji NaviExpert wchodząc w Menu > Moje Konto > Wprowadź kod promocyjny.

10. Akcja trwa od dnia 10.04.2024 do odwołania/ wyczerpania zapasów.

11. Liczba kodów jest ograniczona. W ramach Akcji, każdy z Uczestników jest uprawniony do skorzystania tylko z jednego Kodu.

IV. REKLAMACJE

12. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo do uzyskania od Organizatora pisemnych informacji na temat Akcji oraz prawo do złożenia reklamacji dotyczących jej prawidłowego przebiegu.

Wniosek o udzielenie informacji oraz ewentualne reklamacje należy przesłać na następujący adres e-mail Organizatora: biuro@naviexpert.pl. Organizator zobowiązuje się do udzielenia informacji bądź odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia Organizatorowi adresu e-mail Uczestnika.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i przebieg Akcji w zakresie, który nie dotyczy bezpośrednio umożliwienia Uczestnikom skorzystania z usługi nawigacji samochodowej za pośrednictwem Aplikacji NaviExpert na promocyjnych warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

14. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Organizator.

15. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować́ się pod adresem: iod@telematicstechnologies.com.

16. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

17. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda, którą Uczestnik wyraża przystępując do akcji.

18. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana ze skutkiem na przyszłość.

19. Administrator danych informuje, że:

a. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do uzyskania Kodu. Bez tych danych udział w Akcji nie jest możliwy;

b. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Akcji, w celach marketingowych, zapewnienia ochrony przed roszczeniami.

c. Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez Uczestnika;

d. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

e. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego;

g. Dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora do odbiorców zajmujących się usługami serwerowymi, usługami obsługi systemów informatycznych i baz danych, w tym do podmiotów spoza EOG (USA). Transfer danych poza EOG odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych, dostępnych do wglądu w siedzibie administratora;

h. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych Przemysław Zegarek, z którym można się skontaktować pod adresem iod@telematicstechnologies.com.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.

21. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Akcji, w tym opłata za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.

22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Pobierz PDF