naviexpert

NaviExpert

Pobierz i testuj za darmo!

Pobierz pobierz

REGULAMIN PROMOCJI „ZA PRZEDŁUŻENIE”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja cenowa na abonament NaviExpert Polska 12 miesięcy i abonament NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy.
 2. Organizatorem Promocji jest Telematics Technologies sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181b, 02-222 Warszawa, REGON 367906160, NIP 5252717680, KRS 0000688279, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 97.800 PLN.
 3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 17 lutego 2019 r. od godziny 12.00 i trwa do odwołania.
 5. Promocja dotyczy zakupu przy użyciu udostępnionych w sklepie Google Play sposobów płatności, na zasadach określonych w odrębnych regulacjach udostępnianych przez Spółkę Google lub współpracujących ze Spółką Google operatorów świadczących usługi obsługi płatności.
 6. Promocją objęty jest wyłącznie abonament nawigacyjny NaviExpert Polska 12 miesięcy i NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy.
 7. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, będąca użytkownikiem systemu NaviExpert, która:
  a) posiada aplikację NaviExpert for Android, pobraną ze sklepu Google Play,
  b) ma na koncie użytkownika Systemu NaviExpert historię zakupu, co najmniej jednego rocznego (12 miesięcy) abonamentu nawigacyjnego NaviExpert z mapami Polski lub Polski i Europy,
  c) nie korzysta z promocji Link4 Kasa Wraca,
  d) nie korzysta w danym momencie z usługi odnawialnej automatycznie (subskrypcja).

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Każdemu Uczestnikowi Promocji, o którym mowa w pkt. I.7 niniejszego Regulaminu przysługuje w okresie trwania promocji prawo do zakupu jednego abonamentu NaviExpert Polska 12 miesięcy po obniżonej cenie 69,00zł za sztukę lub jednego abonamentu NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy po obniżonej cenie 99,00zł za sztukę.
 2. Dla każdego Uczestnika Promocji abonamenty objęte promocją są widocznie w aplikacji NaviExpert for Android i możliwe do kupienia w okresie 30 dni od zakończenia aktualnie aktywnej usługi nawigacyjnej, która znajduje się na jego koncie w aplikacji NaviExpert for Android. Po upływie 30 dni usługi wymieniane w punkcie II.1 przestaną być widoczne na liście usług możliwych do kupienia.
 3. Promocja nie może być łączona z żadnymi innymi promocjami.

III. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listownie na adres Organizatora: Telematics Technologies Sp. z o. o., oddział Poznań: ul. Zagrodnicza 30, 61-654, Poznań lub mailowo za pośrednictwem formularza kontaktowego http://www.naviexpert.pl/kontakt.html.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Użytkownika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz REGULAMINU KORZYSTANIA Z USŁUG SYSTEMU NaviExpert za pośrednictwem aplikacji Nawigacja NaviExpert for Android, pobranej ze sklepu Google Play dostępnego na stronie: https://www.naviexpert.pl/wp-content/uploads/2020/08/Regulamin-Nawigacji-NaviExpert-for-AndroidTM-08.2020-ff0a79eb-1ed0-4e67-a5b8-7f06800eb8f2.pdf.
 4. O decyzji Organizatora Użytkownik zostanie powiadomiony emailem (o ile będzie podany) albo listem zwykłym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz REGULAMINU KORZYSTANIA Z USŁUG SYSTEMU NaviExpert za pośrednictwem aplikacji Nawigacja NaviExpert for Android pobranej ze sklepu Google Play dostępnego na stronie: https://www.naviexpert.pl/wp-content/uploads/2020/08/Regulamin-Nawigacji-NaviExpert-for-AndroidTM-08.2020-ff0a79eb-1ed0-4e67-a5b8-7f06800eb8f2.pdf.
 3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://www.naviexpert.pl/regulamin-android/.
Pobierz PDF