naviexpert

NaviExpert

Pobierz i testuj za darmo!

Pobierz pobierz

REGULAMIN PROGRAMU „PRZEDŁUŻ SOBIE”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu „Przedłuż sobie” (zwanego dalej „Programem”) jest Telematics Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688279, NIP 5252717680, REGON 367906160, o kapitale zakładowym w wysokości 99.200,00 PLN, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Regulamin określa zasady udziału w Programie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Programu.
 3. Regulamin Programu jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie: https://www.naviexpert.pl/regulaminy/regulamin-promocji-przedluz-sobie-z-dnia-7-07-2022/.
 4. Oryginał Regulaminu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora.

II. Warunki uczestnictwa w Programie

 1. Uczestnikiem Programu może zostać osoba, która:
  • jest użytkownikiem systemu NaviExpert,
  • zainstalowała aplikację NaviExpert (zwaną dalej „Aplikacją”) w jednej z następujących wersji wraz z jednym z następujących aktywnych abonamentów:
   • W wersji 4.7.4 i wyższej, pobranej z App Store wraz z jednym z aktywnych abonamentów:
    1. Bezpłatny test nawigacji 14 dni,
    2. Nawigacja 1 miesiąc PL lub PL i EU
    3. Nawigacja 1 rok PL lub PL i EU
   • w wersji 12.0 i wyższej, pobranej z Google Play wraz z jednym z aktywnych abonamentów:
    1. Bezpłatny test nawigacji 14 dni,
    2. NaviExpert Polska 12 miesięcy
    3. NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy
  • w przypadku rejestracji w Aplikacji na e-mail i hasło – potwierdziła swój adres e-mail klikając we wskazany w mailu przycisk. Jeśli zarejestrowała się poprzez Google lub Facebooka – adres jest potwierdzany automatycznie,
  • wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych: Moje konto > Moje zgody > Informacje handlowe.
 2. Zasady uczestnictwa w Programie, w tym w szczególności, o których mowa w pkt 1 a) – d) powyżej stosuje się odpowiednio do Uczestników Programu, którzy pobrali Aplikację ze strony getne.pl. Udział w Programie tych Uczestników będzie możliwy do czasu, gdy Organizator będzie umożliwiał zakup abonamentu nawigacyjnego ze strony getne.pl, chyba że Uczestnik zainstaluje Aplikację w wersji i z aktywnym abonamentem wskazanym w pkt.1 lit. b) powyżej.

III. Zasady przyznawania dodatkowego pakietu „NaviExpert Extra”

 1. Założeniem Programu jest zbieranie przez Uczestników Programu dodatkowych godzin abonamentu na nawigację w Aplikacji NaviExpert w postaci pakietu „NaviExpert Extra” w zamian za podróżowanie z włączoną Aplikacją NaviExpert (nie musi być włączona w trybie nawigacji, wystarczy w trybie śledzenia pozycji na mapie) i aktywnym modułem GPS w urządzeniu mobilnym.
 2. Dodatkowe godziny w Programie nie będą naliczane za przemieszczanie się z włączoną Aplikacją pieszo, środkami transportu publicznego (np. pociągiem, tramwajem, samolotem, promem, statkiem) lub poza drogami publicznymi. Przemieszczanie się z Aplikacją w sposób niedozwolony będzie skutkować odmową naliczenia punktów lub anulowaniem punktów dotychczas naliczonych.
 3. Każda pełna godzina przejechana z włączoną Aplikacją NaviExpert zapewnia dodatkowe pięć godzin przedłużenia abonamentu na nawigację w Aplikacji NaviExpert w postaci dodatkowego pakietu „NaviExpert Extra”.
 4. Jazda z włączoną Aplikacją przedłuża abonament za nawigację i na nawigację po Polsce.
 5. Przedłużenia pakietów NaviExpert Extra przeliczane są jeden raz w ciągu doby, w godzinach nocnych. Godziny przejechane z włączoną Aplikacją w ostatniej dobie trwania aktualnie aktywnego abonamentu, który generuje przedłużenie w trakcie trwania Programu „Przedłuż sobie” nie są doliczane do pakietu NaviExpert Extra.
 6. Po spełnieniu przez Uczestnika warunków wzięcia udziału w Programie, otrzymuje on odgórnie dodatkowe 24 godziny abonamentu NaviExpert Extra. Organizator Programu zastrzega, że między zakończeniem rejestracji rozumianym jako spełnienie przez uczestnika Programu wszystkich jego warunków określonych w części „Warunki uczestnictwa w Programie”, a przydzieleniem mu dodatkowych 24 godzin abonamentu NaviExpert Extra może upłynąć do 24 godzin.
 7. Przedłużenie dotyczy aktywnego abonamentu znajdującego się na koncie użytkownika. Pakiet NaviExpert Extra, będący przedłużeniem tego abonamentu, nie podlega przedłużeniu.
 8. Pakiet z przedłużeniem ma najwyższy priorytet aktywacji spośród wszystkich abonamentów dostępnych na koncie użytkownika. Pakiet aktywuje się podczas pierwszego ułożenia trasy, które następuje po zakończeniu daty ważności bazowego abonamentu lub automatycznie po 3 miesiącach od momentu zakończenia abonamentu bazowego, którego dotyczyło przedłużenie.
 9. Do Pakietu „NaviExpert Extra” oraz do innych spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w tym do świadczenia usług drogą elektroniczną znajdują zastosowanie postanowienia odpowiednich regulaminów korzystania z Aplikacji.
 10. Abonament subskrypcyjny (odnawiany automatycznie) nie jest uwzględniany w Programie i nie generuje dodatkowych godzin.

IV. Reklamacje

 1. Wszelkie informacje oraz reklamacje na temat Programu Uczestnicy mogą uzyskać oraz zgłaszać kontaktując się z Organizatorem poprzez e-mail: pomoc@naviexpert.pl. Odpowiedzi będą
  udzielane w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia pisma z prośbą o udzielenie informacji lub reklamacji.
 2. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadzie dobrowolności.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php
 4. Uczestnik, będący konsumentem, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

V. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Programu.
 2. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników:
  • adres e-mail
  • lokalizacja GPS
  • imię, nazwisko (podane w trakcie procedury reklamacji),
  • adres do korespondencji (podany w trakcie procedury reklamacji)
  • nickname z aplikacji
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • w celu realizacji Programu, w tym w szczególności w celu umożliwienia Uczestnikowi zbierania punktów i przyznawania dodatkowych pakietów– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • w celu rozpatrzenia reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na pytania Uczestnika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • w celu ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na stosowanie marketingu bezpośredniego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika nie dłużej niż:
  • przez czas obowiązywania Programu, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Organizatora lub do obrony przed roszczeniami kierowanymi
   przeciwko niemu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  • przez czas rozpatrywania reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi Uczestnikowi, a następnie przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Organizatora lub do obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko niemu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  • w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych – do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – do czasu cofnięcia zgody;
  • w przypadku pozostałych danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora, Uczestnik ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • usunięcia danych
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia swoich danych do innego administratora;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania
  • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody – do cofnięcia zgody, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • h) wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej email: iod@telematicstechnologies.com.
 7. Organizator korzysta z usług innych podmiotów, przetwarzających dane osobowe w jego imieniu, m.in. w zakresie: obsługi informatycznej i usług serwerowych, obsługi reklamowej i marketingowej, utrzymania, obsługi prawnej i księgowej.
 8. Organizator nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Uczestników do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).
 9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych:
  a) obejmujących adres email i lokalizację GPS jest konieczne do wzięcia udziału w Programie
  b) obejmujących imię, nazwisko oraz adres email jest konieczne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 10. Podanie przez Uczestnika innych danych osobowych jest dobrowolne.

VI. Zakończenie udziału w Programie

 1. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Programu.
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie poprzez wycofanie zgody na informacje handlowe (Menu > Moje konto > Moje zgody), bez uszczerbku dla zebranych przez niego godzinach abonamentu na nawigację w Aplikacji NaviExpert w postaci pakietu „NaviExpert Extra” w ostatniej aktywnej dobie uczestnictwa w Programie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny, bez uszczerbku dla zebranych przez Uczestników Programu godzin abonamentu na nawigację w Aplikacji NaviExpert w postaci pakietu „NaviExpert Extra” w ostatniej aktywnej dobie trwania Programu, zgodnie z „Zasadami przyznawania dodatkowego pakietu „NaviExpert Extra”, określonymi w paragrafie 3 Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w szczególności z powodu:
  • zmiany obowiązujących przepisów prawa,
  • konieczności wprowadzenia zmian technicznych w Aplikacji,
  • konieczności wprowadzenia zmian organizacyjnych u Organizatora, skutkujących zawieszeniem lub zakończeniem obowiązywania Programu.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.07.2022 roku.

Pobierz PDF