naviexpert

NaviExpert

Pobierz i testuj za darmo!

Pobierz pobierz

REGULAMIN PROMOCJI „PRZEDŁUŻ SOBIE” Z DNIA 21.07.2014

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu „Przedłuż sobie” (zwanego dalej „Programem”) jest NaviExpert
  Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Dobrzyckiego 4, 61-692 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272157, NIP 778-144-02-68, REGON:300420224, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 150 600 złotych w całości opłacony, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator jest jednocześnie operatorem technicznym i administratorem Programu.
 3. Regulamin określa zasady udziału w Programie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Programu.
 4. Regulamin Programu jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.naviexpert.pl/przedluzsobie
 5. Oryginał Regulaminu znajduje się do wglądu w siedzibie NaviExpert Sp. z o.o.

Warunki uczestnictwa w Programie

 1. Uczestnik Programu musi być użytkownikiem systemu NaviExpert, a także posiadać Aplikację
  NaviExpert w jednej z następujących wersji wraz z jednym z następujących aktywnych abonamentów:
  • w wersji 8.3 lub nowszej (czyli z wyższym numerem wersji) pobranej ze strony getne.pl wraz z jednym z aktywnych abonamentów: NaviExpert Test 7 dni, NaviExpert Polska 1 miesiąc, NaviExpert Polska 12 miesięcy, NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy lub NaviExpert Polska i Europa 24 miesiące lub
  • w wersji 2.1 pobranej z iTunes wraz z jednym z aktywnych abonamentów: Bezpłatny test nawigacji 7 dni, Nawigacja 1 miesiąc (PL) lub Nawigacja 1 rok (PL) lub
  • w wersji 1.5 pobranej z Windows Phone Store wraz z jednym z aktywnych abonamentów: NaviExpert Test 7 dni, NaviExpert Test 1 miesiąc, NaviExpert Polska 1 miesiąc, NaviExpert Polska 12 miesięcy lub NaviExpert Polska i Europa 24 miesiące lub
  • w wersji pobranej z Google Play wraz z jednym z aktywnych abonamentów: NaviExpert Test 7 dni, NaviExpert Polska 12 miesięcy, NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy,
   zwanej dalej „Aplikacją”.
 2. Warunkiem udziału w Programie z wykorzystaniem urządzenia mobilnego z systemem Android jest wyłączenie opcji „symulacja GPS” w ustawieniach urządzenia, włączony GPS i ustalona pozycja, włączona w Aplikacji opcja „Udział w społeczności Community Traffic online”.
 3. Warunkiem udziału w Programie jest podanie adresu e-mail (w Aplikacji dla systemu Android, pobranej z getne.pl: w menu Narzędzia > Moje konto > Podaj adres email, w Aplikacji dla systemu iOS: Narzędzia > Moje dane > Zmień adres e-mail, w Aplikacji dla systemu Windows Phone: Ustawienia > Moje dane > adres e-mail. W aplikacji dla systemu Android, pobranej z Google Play, adres jest zgodny z tym, jakiego użyto do zalogowania się do sklepu) oraz wyrażenie zgody na przesyłanie przez NaviExpert sp. z o. o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Adres e-mail musi zostać potwierdzony przez użytkownika.
 4. Program trwa od 21.07.2014 roku, od godz. 17.00.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny, bez uszczerbku dla zebranych przez Uczestników Programu godzin abonamentu na nawigację w Aplikacji NaviExpert w postaci pakietu „NaviExpert Extra” w ostatniej aktywnej dobie trwania Programu, zgodnie z „Zasadami przyznawania dodatkowego pakietu „NaviExpert Extra”, określonymi w punktach 11-17 Regulaminu.

Zasady przyznawania dodatkowego pakietu „NaviExpert Extra”

 1. Założeniem Programu jest zbieranie przez Uczestników Programu dodatkowych godzin abonamentu na nawigację w Aplikacji NaviExpert w postaci pakietu „NaviExpert Extra” w zamian za podróżowanie z włączoną Aplikacją NaviExpert (nie musi być włączona w trybie nawigacji, wystarczy w trybie śledzenia pozycji na mapie) i aktywnym modułem GPS w urządzeniu mobilnym. Punkty w Programie nie będą naliczane za przemieszczanie się z włączoną Aplikacją pieszo, środkami transportu publicznego (np. pociągiem, tramwajem, samolotem, promem, statkiem) lub poza drogami publicznymi. Przemieszczanie się z Aplikacją w sposób niedozwolony będzie skutkować odmową naliczenia punktów lub anulowaniem punktów dotychczas naliczonych.
 2. Każda pełna godzina przejechana z włączoną Aplikacją NaviExpert zapewnia dodatkowe pięć godzin przedłużenia abonamentu na nawigację w Aplikacji NaviExpert w postaci dodatkowego pakietu „NaviExpert Extra”.
 3. Jazda z włączoną Aplikacją przedłuża abonament na nawigację po Polsce.
 4. Przedłużenia pakietów NaviExpert Extra przeliczane są jeden raz w ciągu doby, w godzinach nocnych. Godziny przejechane z włączoną Aplikacją w ostatniej dobie trwania aktualnie aktywnego abonamentu, który generuje przedłużenie w trakcie trwania Programu „Przedłuż sobie” nie są doliczane do pakietu NaviExpert Extra.
 5. Po spełnieniu przez użytkownika warunków wzięcia udziału w Programie, otrzymuje on odgórnie dodatkowe 24 godziny abonamentu NaviExpert Extra. Organizator Programu zastrzega, że między zakończeniem rejestracji rozumianym jako spełnienie przez uczestnika Programu wszystkich jego warunków określonych w części „Warunki uczestnictwa w Programie”, w punktach 6-10 Regulaminu, a przydzieleniem mu dodatkowych 24 godzin abonamentu NaviExpert Extra może upłynąć do 24 godzin.
 6. Przedłużenie dotyczy najdłuższego aktywnego abonamentu znajdującego się na koncie użytkownika. Pakiet NaviExpert Extra, będący przedłużeniem tego abonamentu, nie podlega przedłużeniu.
 7. Pakiet z przedłużeniem ma najwyższy priorytet aktywacji spośród wszystkich abonamentów dostępnych na koncie użytkownika. Pakiet aktywuje się podczas pierwszego ułożenia trasy, które następuje po zakończeniu daty ważności bazowego abonamentu lub automatycznie po 3 miesiącach od momentu zakończenia abonamentu bazowego, którego dotyczyło przedłużenie.
 8. Ponadto, Uczestnicy Programu „Przedłuż sobie” stają się automatycznie Uczestnikami Konkursu „Przedłuż sobie” w przypadku każdorazowego organizowania Konkursu przez Organizatora. W takim przypadku, Uczestnicy, poza zbieraniem dodatkowych godzin abonamentu na nawigację w Aplikacji NaviExpert w postaci pakietu „NaviExpert Extra” w Programie „Przedłuż sobie”, zdobywają również punkty w rankingu Konkursu „Przedłuż sobie” znajdującym się na stronie http://www.naviexpert.pl/przedluzsobie/ranking.html, co umożliwia im otrzymanie dodatkowych Nagród, określonych szczegółowo w odrębnym Regulaminie Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie informacje oraz reklamacje na temat Programu Uczestnicy mogą uzyskać oraz zgłaszać kontaktując się z Organizatorem poprzez e-mail: przedluzsobie@naviexpert.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia pisma z prośbą o udzielenie informacji lub reklamacji.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Programu.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Uczestnik przystępując do Programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
  osobowych przez Organizatora będącego administratorem danych osobowych w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Programu oraz organizacją i prowadzeniem ewentualnych Konkursów o nazwie „Przedłuż sobie”.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.
 2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Programu
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
Pobierz PDF