naviexpert

NaviExpert

Pobierz i testuj za darmo!

Pobierz pobierz

REGULAMIN PROMOCJI NAVIEXPERT DLA KLIENTÓW LINK4 KASA WRACA 40% TANIEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja cenowa na abonament NaviExpert Polska 12 miesięcy i abonament NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy dla Klientów LINK4 Kasa Wraca.
 2. Organizatorem Promocji jest Telematics Technologies sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181b, 02-222 Warszawa, REGON 367906160, NIP 5252717680, KRS 0000688279, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 99.200 PLN.
 3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2023 r. o godzinie 12:00 i trwa do odwołania.
 5. Promocja dotyczy zakupu przy użyciu:
  a. udostępnionych w sklepie Google Play sposobów płatności, na zasadach określonych w odrębnych regulacjach udostępnianych przez Spółkę Google lub współpracujących ze Spółką Google operatorów świadczących usługi obsługi płatności oraz:

  udostępnionych w ramach systemu Przelewy24 sposobów płatności, na zasadach określonych w odrębnych regulacjach udostępnionych przy płatności przez Spółkę PayPro S.A. lub współpracujących ze Spółką PayPro S.A., operatorów świadczących usługi obsługi płatności.

  b. udostępnianych przez Apple sposobów płatności, na zasadach określonych w odrębnych regulacjach udostępnianych przez Apple lub współpracujących z Apple operatorów świadczących usługi obsługi płatności
 6. Promocją objęty jest wyłącznie abonament nawigacyjny NaviExpert Polska 12 miesięcy oraz NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy.
 7. Promocja jest dedykowana Klientom LINK4 Kasa Wraca, będącym użytkownikami systemu NaviExpert i jest dostępna w aplikacji:
  a. od 14 dni przed końcem licencji NaviExpert, którą Klient otrzymał od LINK4 w ramachKasa Wraca
  b. do 3 miesięcy po zakończeniu licencji NaviExpert od LINK4 Kasa Wraca
 8. Uczestnikiem promocji może być każdy Klient LINK4 Kasa Wraca, będący użytkownikiem
  systemu NaviExpert za pośrednictwem:
  a. aplikacji NaviExpert for Android, pobranej ze sklepu Google Play.
  b. aplikacji NaviExpert for iOS, pobranej ze sklepu App Store.

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Użytkownikowi systemu o którym mowa w pkt. 8 niniejszego Regulaminu przysługuje w okresie trwania promocji prawo do zakupu jednego abonamentu NaviExpert Polska 12 miesięcy lub jednego abonamentu NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy po cenie obniżonej o 40% w stosunku do ceny regularnej, która wynosi:
  – dla abonamentu NaviExpert Polska 12 miesięcy: 119,99 zł
  – dla abonamentu NaviExpert Polska i Europa 12 miesięcy: 149,99 zł.

  Dla każdego Uczestnika Promocji abonamenty objęte promocją są widocznie w Aplikacji NaviExpert na telefonach z systemem Android i iOS i możliwe do kupienia we wskazanym punkcie I. 7 okresie. Po upływie wskazanego okresu wymieniane w punkcie II.1 usługi w promocyjnej cenie przestaną być widoczne na liście usług możliwych do kupienia
 2. Promocja nie może być łączona z żadnymi innymi promocjami.

III. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listownie na adres Organizatora: Telematics Technologies Sp. z o. o., oddział Poznań: ul. Zagrodnicza 30, 61-654, Poznań lub mailowo za pośrednictwem formularza kontaktowego https://www.naviexpert.pl/kontakt/
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Użytkownika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz:
  a. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SYSTEMU NaviExpert za pośrednictwem aplikacji Nawigacja NaviExpert for Android, pobranej ze sklepu Google Play dostępnego na stronie: https://www.naviexpert.pl/wp-content/uploads/2020/03/Regulamin-Nawigacji-NaviExpert-for-Android-z-dnia-10.03.2020r..pdf
  b. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SYSTEMU NaviExpert za pośrednictwem aplikacji NaviExpert for iPhone, iPad, dostępny na stronie: https://www.naviexpert.pl/wp-content/uploads/2018/05/Regulamin_naviexpert_appstore16052018.pdf
 4. O decyzji Organizatora Użytkownik zostanie powiadomiony emailem (o ile będzie podany)
  albo listem zwykłym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Materiały reklamowo-promocyjne związane z promocją mają jedynie charakter
  informacyjny.
 2. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz:
  a. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SYSTEMU NaviExpert za pośrednictwem aplikacji Nawigacja NaviExpert for Android pobranej ze sklepu Google Play dostępnego na stronie:
  https://www.naviexpert.pl/wp-content/uploads/2020/03/Regulamin-Nawigacji-NaviExpert-for-Android-z-dnia-10.03.2020r..pdf
  b. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SYSTEMU NaviExpert za pośrednictwem aplikacji
  NaviExpert for iPhone, iPad, dostępnego na stronie: https://www.naviexpert.pl/wp-content/uploads/2018/05/Regulamin_naviexpert_appstore16052018.pdf
 3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Serwisu NaviExpert lub Systemu NaviExpert.
 5. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na: https://www.naviexpert.pl/regulaminy/regulamin-promocji-naviexpert-LINK4-KASA-WRACA-2023-40-taniej/
Pobierz PDF