=
naviexpert

NaviExpert

Pobierz i testuj za darmo!

Pobierz pobierz

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ “INSPIRACJE NA PRZEDŁUŻONE WAKACJE”

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Inspiracje na przedłużone wakacje” (zwanego dalej „Konkursem”), jest Telematics Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 181 B, 02- 222 Warszawa, NIP 525-271-76-80, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000688279, kapitał zakładowy w wysokości 97.800,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. „Uczestnikiem” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest podmiot spełniający warunki wskazane w § 2 niniejszego Regulaminu, który zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
 4. Organizator nieodpłatnie udostępnia Uczestnikom niniejszy Regulamin przed podjęciem przez Uczestnika czynności w ramach Konkursu, a także umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest nieprzerwanie na stronie internetowej: http://naviexpert.pl/regulaminy/inspiracje-na-przedluzone-wakacje oraz w siedzibie Organizatora.
 5. Konkurs rozpoczyna się dnia 4 września 2020 r. o godz. 16.00, a kończy się dnia 30 września 2020 r. o godz. 23:59 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej Uczestnikiem.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  a) posiadanie przez Uczestnika urządzenia elektronicznego (tabletu, smartfonu itp.) z aktywnym dostępem do Internetu, które umożliwia korzystanie z portalu Instagram oraz aktywnego i publicznego konta na Instagramie założonego zgodnie z właściwym regulaminem serwisu Instagram przez cały czas obowiązywania Konkursu.
  b) zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jego akceptacja,
  c) wykonanie Zadania Konkursowego, polegającego na:
  • zaobserwowaniu konta @naviexert_podroze na portalu Instagram,
  • opublikowaniu w formie posta na własnym profilu Uczestnika na portalu Instagram samodzielnie wykonanego zdjęcia miejsca położonego na terenie Polski, które zdaniem Uczestnika warto odwiedzić podczas podróży samochodowej (Zdjęcie Konkursowe),
  • opatrzeniu Zdjęcia Konkursowego krótkim komentarzem autorstwa Uczestnika wyjaśniającym, dlaczego właśnie miejsce wskazane na Zdjęciu Konkursowym warto odwiedzić podczas podróży po Polsce,
  • oznaczeniu dodanego Zdjęcia Konkursowego profilem @naviexpert_podróże,
  • użyciu w opisie posta pod Zdjęciem Konkursowym hasztagów #naviexpert_podroze oraz #slowroad
   Opublikowane zdjęcie musi mieć ustawienia publiczne, zgodne z regulaminem portalu Instagram.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2 niniejszego Regulaminu.
 6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 8. Uczestnik w czasie trwania Konkursu może zamieścić nie więcej niż 3 (słownie: trzy) Zdjęcia Konkursowe.
 9. W Konkursie będą uwzględniane wyłącznie te wykonane Zadania Konkursowe, które są związane z tematyką Konkursu oraz co do których Uczestnik posiada pełne prawa autorskie. Zgłoszone do Konkursu Zdjęcia Konkursowe wraz z komentarzem nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich a także dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego oraz powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego a także być efektem samodzielnej pracy twórczej Uczestnika i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
  1. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  2. działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram;
  3. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
  4. naruszają regulamin serwisu Instagram.
  5. użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznane za obelżywe, treści wulgarne, pornograficzne, nieobyczajne, treści propagujące nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujące grupy społeczne, lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwane dalej: „Utworem”) nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Zamieszczając na swoim publicznym profilu na portalu Instagram wykonane Zadanie Konkursowe, Uczestnik oświadcza, iż jest jego autorem i przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Z chwilą zamieszczenia Utworu przez Uczestnika na jego profilu w serwisie Instagram zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji do Utworu na korzystanie z nich w ramach własnej działalności marketingowo-promocyjnej Organizatora w zakresie obejmującym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności zaś udostępniania w Internecie w serwisie Instagram na profilu Organizatora.
 4. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego tj. Zdjęcia Konkursowego wraz z komentarzem bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego stanowiącego Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części Utworu, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
  b) zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór w całości lub w części utrwalono – wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy
  c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w całości lub części w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.
  d) wykorzystywanie Utworu do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, w tym wykorzystanie Utworu na ulotkach, w mailingu, Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne, odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklamy. Prawo do wykorzystania Utworu na wszystkich wskazanych powyżej polach eksploatacji obejmuje również wykorzystanie go do prowadzenia działań informacyjnych i marketingowych innych produktów i usług Organizatora.
 5. Korzystanie z Utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 4 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym, jako
  część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji.
 6. Zwycięzca zezwala Organizatorowi na wprowadzanie do Utworu modyfikacji i przeróbek oraz dokonywanie ich opracowań, w szczególności poprawiających jakość ich wykonania, a także na zestawianie ich z Zadaniami Konkursowymi przesyłanymi przez innych Uczestników i publiczne udostępnianie w taki sposób na wskazanych wyżej polach eksploatacji
 7. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Utworów, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.
 8. Uczestnik niniejszym zobowiązuje się naprawić każdą szkodę, którą poniesie Organizator, w związku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem, czy postępowaniem prowadzonym przeciwko nim w wyniku złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń co do posiadanych autorskich praw majątkowych do Utworu. Uczestnik zwalnia Organizatora i przejmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia i żądania osób trzecich spowodowane naruszeniem autorskich praw majątkowych do Utworu oraz zobowiązuje się wstąpić w miejsce lub po stronie Organizatora do postępowań toczących się przeciwko nim z tego tytułu.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3-osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadania Konkursowe pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 10 (słownie: dziesięciu) Zwycięzców. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 7 października 2020 r.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  a) Miejsce I: Voucher umożliwiający wypożyczenie Mazdy CX-30 na weekend z pełnym bakiem* oraz abonament na nawigację NaviExpert Polska 12 miesięcy.
  b) Miejsca II – V: Voucher na paliwo o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych) oraz abonament na nawigację NaviExpert Polska 12 miesięcy.
  c) Miejsca VI – X: voucher na paliwo o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) oraz abonament na nawigację NaviExpert Polska 6 miesięcy.
  Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 4. Voucher będący Nagrodą Główną w Konkursie uprawnia Zwycięzcę do wypożyczenia Mazdy CX-30 z pełnym bakiem na wybrany przez Zwycięzcę weekend przypadający w okresie od dnia wydania nagrody do dnia 31 grudnia 2020 r. Kolor Mazdy uzależniony od tego, jaki będzie dostępny w danym terminie u wskazanego przez Organizatora dealera Mazdy. Termin ważności vouchera: 31.12.2020 r. W celu ustalenia szczegółów realizacji Vouchera Zwycięzca powinien skontaktować się z Organizatorem drogą mailową: konkurs@naviexpert.pl lub telefoniczną: 502 676 594. Wszystkie informacje dotyczące zasad realizacji Vouchera będą będą znajdować się w przekazanym Zwycięzcy Voucherze. Realizacja Nagrody Głównej uzależnione jest od:
  a) okazania wskazanemu przez Organizatora dealerowi Mazdy Vouchera
  b) posiadania przez Zwycięzcę bądź osobę przez nią wskazaną prawa jazdy kategorii B.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenia listy Zwycięzców wskazujących nazwy ich profili na koncie Organizatora w serwisie Instagram najpóźniej dnia 7.10.2020. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej za pośrednictwem serwisu Instagram.
 6. Warunkiem otrzymania Nagrody za zajęcie miejsca od miejsca I-X, jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi na adres e-mail w ciągu 14 dni, od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o której mowa w pkt 6 powyżej o wygranej, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, tj: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz numeru telefonu kontaktowego.
 7. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 6 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody był konsekwencją wyłącznie niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem, w tym nieposiadania przez Uczestnika ważnego prawa jazdy kategorii B.
 9. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni roboczych od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.
  Nagrody w postaci kodu na nawigację zostaną przesłane przez Organizatora w wiadomości prywatnej na serwisie Instagram w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 10. Fundatorem Nagród jest Organizator oraz Mazda Polska.
 11. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 12. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 13. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 14. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

 1. Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres Telematics Technologies Sp. z o.o. oddział w Poznaniu, ul. Zagrodnicza 30, 61-654 Poznań oraz na adres e-mail: biuro@naviexpert.pl.
 2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w zakresie związanym ze zgłoszeniem przez Uczestnika udziału w Konkursie, powiadomieniem o zwycięstwie oraz odbiorem Nagród – na podstawie niezbędności dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  b) w celach dowodowych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  c) w celu wypełnienia obowiązków publicznoprawnych – na podstawie niezbędności w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do należytego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji utrzymywania Zdjęć Konkursowych w serwisie Instagram a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody oraz publikacji zwycięskich Zdjęć Konkursowych zgodnie z zakresem udzielonej licencji. W celu wskazanym wyżej mogą być przetwarzane następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz nazwa konta w serwisie Instagram i adres IP oraz ewentualnie inne kategorie danych dobrowolnie przekazanych przez Uczestnika.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 6 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs bądź przez czas obowiązywania licencji, w zależności od tego, który z tych terminów skończy się później.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail biuro@naviexpert.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dostęp do danych Uczestników będzie mieć właściciel portalu społecznościowego Instagram tj. Facebook, Inc. na zasadach przewidzianych w zaakceptowanym przez Uczestników regulaminie w/w serwisu dostępnym pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875
 10. Administrator co do zasady nie zamierza przekazywać danych osobowych Zwycięzcy do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). W przypadku zlecenia przez Organizatora wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym dane te są one chronione i przekazywane w sposób zgodny z wymogami prawnymi. W przypadku danych przekazywanych poza EOG, może to odbywać się na jeden z poniższych sposobów:
  a) kraj, do którego przekazywane są dane, może być zatwierdzony przez Komisję Europejską jako kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;
  b) zawarta zostanie umowa oparta na „wzorcowych klauzulach umownych” zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zobowiązujących dany podmiot do ochrony danych osobowych;
 11. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
 12. Dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy wnieśli reklamacje (w zakresie: imię, nazwisko, e-mail oraz dane zamieszczone w treści reklamacji), będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora w tym zakresie w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej oraz przez okres przedawnienia roszczeń.
 13. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs INSPIRACJE NA PRZEDŁUŻONE WAKACJE ” na adres e-mail biuro@naviexpert.pl lub adres korespondencyjny Organizatora ul. Zagrodnicza 30, 61-654 Poznań, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika, nazwę konta na Instagramie Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.09.2020 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
 4. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.
 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z uzyskaniem Nagród.
 7. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL wskazanym w sekcji BIO na koncie naviexpert_podroze: https://www.instagram.com/naviexpert_podroze/ i w siedzibie Organizatora.
 8. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 9. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 10. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 11. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez
  Organizatora. Zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłoszony Regulamin.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny. Ogłoszenie odwołania Konkursu zostanie opublikowane w taki sam sposób, w jaki był ogłoszony Regulamin.
Pobierz PDF