facebook
naviexpert

NaviExpert

Pobierz i testuj za darmo!

Pobierz pobierz

Regulamin

REGULAMIN FORUM NAVIEXPERT

Forum dyskusyjne NaviExpert, służy wymianie opinii, poglądów i doświadczeń użytkowników oraz sympatyków NaviExpert. Rejestracja na Forum umożliwi Ci zarówno tworzenie nowych wątków, jak i branie udziału w istniejących już dyskusjach. Forum nie jest miejscem gwarantowanego wsparcia technicznego dla użytkowników NaviExpert. Aby uzyskać pomoc należy skorzystać z formularza kontaktowego lub infolinii: https://www.naviexpert.pl/kontakt/.

Wiadomości ogólne

Forum dyskusyjne jest udostępniane nieodpłatnie aktywnym użytkownikom nawigacji NaviExpert przez spółkę Telematics Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 181 B, 02-222 Warszawa, KRS 0000688279, NIP 5252717680, REGON 367906160. Forum prowadzone jest w języku polskim.

W Regulaminie znajdziesz zasady korzystania z Forum, w tym zasady rejestracji oraz zgłaszania uwag.

Regulamin udostępniamy podczas rejestracji na Forum oraz jest on zawsze dostępny pod linkiem https://www.naviexpert.pl/forum/regulaminregulamin/regulaminforum/– dzięki temu możesz go otworzyć, pobrać lub utrwalić w inny sposób.

Korzystanie z Forum jest możliwe przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej – wystarczy, że zapewnisz sobie dostęp do Internetu.

Rejestracja i logowanie na Forum

Aby zarejestrować się jako pełnoprawny użytkownik Forum należy podać login oraz adres e-mail. Na podany adres zostanie wysłany link, którego kliknięcie umożliwi podanie hasła do logowania na Forum. Od tego momentu logowanie na forum będzie możliwe za pomocą indywidualnego loginu i hasła.

Przed rozpoczęciem rejestracji masz możliwość zapoznania się z Regulaminem. Korzystając z Forum powinieneś przestrzegać zasad wskazanych w Regulaminie.

Prawidłowo przeprowadzona rejestracja prowadzi do założenia konta użytkownika i nawiązania umowy z nami. Z Forum możesz korzystać tak długo jak chcesz, bez względu na to, czy jesteś aktywnym użytkownikiem nawigacji NaviExpert.

Zbierane dane

W ramach usługi Forum pobieramy i wykorzystujemy dane o:

 • nazwie użytkownika – pobierana w celu identyfikacji użytkownika, są jej podpisywane wszystkie napisane przez niego wiadomości,
 • adresie e-mail – jest pobierany w celu wysyłania komunikatów niezbędnych do realizacji usługi.

Obowiązujące zasady dyskusji

Uczestnicząc w dyskusjach przestrzegaj:

 • kultury wypowiedzi,
 • zasad netykiety (np. NIEUŻYWANIE WIELKICH LITER),
 • wypowiadaj się na temat; dygresje będą mile widziane, jednak niezmieniające sensu dyskusji,
 • w przypadku wyrażenia opinii, pokaż swój punktu widzenia i uzasadnij poglądy – w innym przypadku wypowiedź nic nie wnosi do dyskusji,
 • szanuj poglądy innych forumowiczów z dopuszczalną popartą argumentami polemiką.

W dobrym tonie jest:

 • stosowanie w wypowiedziach znaków interpunkcyjnych oraz zwracanie uwagi na błędy ortograficzne,
 • w miarę dokładne opisywanie w temacie wątku czego dotyczy problem,
 • używanie w ograniczonym wymiarze wykrzykników i znaków zapytania.

Łamanie zasad regulaminu

Zabrania się:

 • używania niecenzuralnych słów,
 • obrażania innych uczestników Forum,
 • reklamowania innych systemów nawigacyjnych w tematach, treści wypowiedzi, avatarach, podpisach itd., bez zgody Administracji Forum,
 • reklamowania sklepów, usług płatnych itp.,
 • publikowania informacji o sposobach dostępu do nielegalnego oprogramowania i innych praktykach, mających na celu uzyskanie pełnej wersji płatnego oprogramowania za pomocą powszechnie
 • dostępnych kluczy, kodów aktywacyjnych czy narzędzi typu keygen, crack, patch i innych, oraz podawania linków do plików, czy serwisów internetowych, które zawierają w/w informacje,
 • spamowania linkami do różnych programów, gier, testów, łańcuszków itd.,
 • zakładania podobnych lub identycznie brzmiących wątków w różnych działach Forum, czy też podobnie lub identycznie brzmiących postów w różnych wątkach,
 • umieszczania avatarów zawierających treści reklamowe, pornograficzne, ideologiczne, religijne itp.,
 • umieszczania wszelkich ogłoszeń kupna/sprzedaży/wypożyczenia/wymiany itp.

Niestosowanie się do powyższych reguł będzie wiązało się z zablokowaniem użytkownika i jego możliwości wypowiadania się. Każde takie wykroczenie będzie rozpatrywane indywidualnie. Wszystkie działania łamiące obowiązujące w Polsce prawo mogą zostać zgłoszone do odpowiednich organów ścigania.

Narzędzia firm trzecich

Na Forum wykorzystujemy usługi analityczne Google Analytics, oferowane przez firmę Google LLC, pliki cookie sesji użytkownika oraz wymienione w https://www.telematicstechnologies.com/rodo/polityka_prywatnosci_stron_internetowych.pdf. Uzyskane dane, dotyczące korzystania z Forum, będą przekazywane na serwery firmy Google LLC, Google Ireland Limited oraz jej partnerów i tam zapisywane. Google wykorzysta te informacje do przeanalizowania dla nas sposobu korzystania z witryny internetowej Forum oraz sporządzania raportów dotyczących aktywności na witrynie.

Twoje dane osobowe

Zgodnie z art. 13 RODO* informujemy, iż:

 • administratorem Forum i tym samym administratorem Twoich danych osobowych jest Telematics Technologies sp. z o.o.,
 • Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem Forum (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*) oraz w celu obsługi zapytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f i c RODO*, tj: prawnie uzasadnionego interesu administratora),
 • Twoje dane będą przechowywane przez okres korzystania z Forum, a następnie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać w toku naszej współpracy. Możemy

przechowywać Twoje dane również wtedy, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na nas taki obowiązek,

 • Twoje dane możemy przekazywać do dostawców usług serwerowych, zgodnie z: https://www.telematicstechnologies.com/rodo/polityka_prywatnosci_stron_internetowych.pdf.
 • posiadasz prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, możesz je zrealizować na stronie: telematicstechnologies.com/rodo,
 • posiadasz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich może skutkować niemożliwością korzystania z Forum,
 • Twoje dane nie będą poddawane profilowaniu,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@telematicstechnologies.com,
 • jeśli zechcesz wyrejestrować się z Forum prosimy o kontakt z naszym BOK: obsluga@naviexpert.pl.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L nr 119 z 04.05.2016. NaviExpert zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

Zgłaszanie uwag

Wszelkie uwagi, problemy, reklamacje, informacje o błędach możesz przesłać na adres obsluga@naviexpert.pl z podaniem Twojego loginu oraz opisem sytuacji. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez nasz zespół maksymalnie w ciągu 14 dni, a następnie poinformujemy Cię o rezultacie naszej weryfikacji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z urządzenia mobilnego lub postępowania niezgodnego z Regulaminem Forum,
 • niedostępność Forum wskutek działania siły wyższej,
 • problemy z dostępem do Internetu,
 • skutki udostępnienia przez Ciebie loginu i hasła osobom trzecim.

W działaniu Forum mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności konserwacji Forum lub systemów obsługujących.

Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi umyślnie.

Postanowienia końcowe

Do korzystania z Forum i do zawartej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), ponieważ usługi świadczone w ramach Forum są nieodpłatne (art. 3 ust. 1 pkt. 10 przywołanej ustawy).

W każdej chwili możesz domagać się usunięcia swojego konta użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres BOK: obsluga@naviexpert.pl. Usunięcie konta nastąpi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia Twojego żądania i jest równoznaczne z rozwiązaniem z nami umowy.

Mamy możliwość usunięcia Twojego konta użytkownika w przypadku złamania przez Ciebie zasad Regulaminu jak i w sytuacji zakończenia funkcjonowania Forum. Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem z nami umowy.

Usunięcie Twojego konta użytkownika powoduje również usunięcie Twoich danych osobowych zebranych w okresie korzystania przez Ciebie z Forum, za wyjątkiem danych związanych z wyrażonymi zgodami i zaakceptowanymi regulaminami, które będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Regulamin i zawarta na jego podstawie Umowa podlegają prawu polskiemu.

Możemy dokonać zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn, w tym technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Forum. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 30 dni od momentu umieszczenia treści nowego Regulaminu.

Jeżeli nie zaakceptujesz zmian Regulaminu możesz rozwiązać umowę poprzez usunięcie konta.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2022 roku.