t-mobile

Nawigacja T-Mobile

Pobierz i testuj za darmo!

Pobierz pobierz

Polityka prywatności dotycząca korzystania z Aplikacji Nawigacja T-Mobile

 1. T-Mobile Polska przywiązuje dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Zawsze informujemy, jakie dane osobowe zbieramy, jak je wykorzystujemy i jak możesz wpłynąć na ten proces.
 2. Definicje:
  • Administrator – T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.
  • Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą Nawigacja T-Mobile, udostępniane Użytkownikowi Usługi, instalowane w pamięci Urządzenia Mobilnego, służące do korzystania z Usługi i stanowiące jej element.
  • Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
  • Regulamin – dokument, określający zasady korzystania z Usługi Nawigacja T-Mobile przy użyciu Aplikacji.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Usługa – Nawigacja T-Mobile świadczona zgodnie z Regulaminem.
  • Użytkownik – użytkownik Usługi.
 3. Administrator danych osobowych
  T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa jest Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 4. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora.
  W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Aplikacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika takie jak: numer MSISDN, wysokość opłat, rodzaj taryfy, dane o lokalizacji geograficznej Urządzenia Mobilnego Użytkownika, dane o zdarzeniach drogowych oraz dane przeciążeń urządzenia mobilnego. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Aplikacji przez Użytkownika.
 5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Aplikacji

  Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika w celu:
  • świadczenia Usługi (zapewnienia dostępu i korzystania z Usługi przez Użytkownika przy użyciu Aplikacji) oraz wysyłania innych informacji związanych ze świadczoną Usługą, w tym informacji o opłatach, Regulaminie, rozpoczęciu i zakończeniu świadczenia Usługi (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
  • zapewnienia dostępu i korzystania z funkcjonalności „Mój Styl Jazdy” (art. 6 ust.1 lit. a RODO);
  • rozpatrywania ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w okresie trwania tych obowiązków, w szczególności w celu prowadzenia sprawozdawczości podatkowej;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym w szczególności w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Usługi i Aplikacji, wykrywaniem i eliminowaniem nadużyć, ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw), w celach analitycznych i statystycznych obejmujących także tworzenie modeli statystycznych (dla potrzeb wewnętrznych związanych ze świadczeniem Usługi w Aplikacji oraz w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Administratora)

Podanie danych w postaci MSISDN Użytkownika oraz danych o lokalizacji geograficznej Urządzenia Mobilnego Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym, ale stanowi warunek korzystania z Usługi przy użyciu Aplikacji przez Użytkownika. Odmowa podania danych w postaci MSISDN Użytkownika oraz danych o lokalizacji geograficznej Urządzenia Mobilnego uniemożliwi korzystanie z Usługi i Aplikacji przez Użytkownika.

Funkcjonalność „Mój Styl Jazdy”

Ponadto, w funkcjonalności „Mój Styl Jazdy” przetwarzane będą dane Użytkownika o zdarzeniach drogowych, dane przeciążeń Urządzenia Mobilnego Użytkownika oraz dane o lokalizacji GPS Użytkownika. w celu:

Ich przetwarzanie znajduje podstawę prawną w art. 6 ust.1 lit. a RODO.

Podanie danych Użytkownika o zdarzeniach drogowych, jawnych danych o lokalizacji GPS Użytkownika, danych dot. przeciążeń Urządzenia Mobilnego Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym, lecz przedmiotem wyrażonej dobrowolnie przez Użytkownika zgody podczas akceptacji Regulaminu Usługi, w celu korzystania z dodatkowej usługi Mój Styl Jazdy przez Użytkownika.

Użytkownik w każdym momencie ma możliwość wycofania zgody na funkcjonalność Mój Styl Jazdy. Skutkiem wycofania zgody będzie zaprzestanie wysyłania danych Użytkownika o zdarzeniach drogowych, jawnych danych o lokalizacji GPS użytkownika, danych dot. przeciążeń Urządzenia Mobilnego Użytkownika, co uniemożliwi korzystanie z usługi Mój Styl Jazdy przez Użytkownika.

Wyrażoną uprzednio zgodę na pobieranie i zapamiętywanie przez Administratora w Aplikacji (systemie) personalizowanych, jawnych danych o Lokalizacji Użytkownika, danych o zdarzeniach drogowych oraz danych przeciążeń Urządzenia Mobilnego Użytkownika, Użytkownik może w każdej chwili cofnąć, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta Partnera T-Mobile (Telematics Technologies sp. z o.o.) pod adresem e-mail: pomoc@naviexpert.pl.

Administrator może pobierać i zapamiętywać w Aplikacji (systemie) personalizowane, jawne dane o Lokalizacji Użytkownika, dane o zdarzeniach drogowych oraz dane przeciążeń Urządzenia Mobilnego Użytkownika. W szczególności zbieranie powyższych informacji odbywa się w sposób umożliwiający ich skojarzenia z: numerem MSISDN karty SIM używanej przez Użytkownika w Urządzeniu Mobilnym, na którym zainstalowana jest Aplikacja.

 1. Komu dane osobowe będą przekazane?
  W związku z realizacją Usługi i działaniem Aplikacji Twoje dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom – podmiotom przetwarzającym, tj. firmom, które angażujemy do przetwarzania danych na podstawie art. 28 RODO, w tym Partnerowi Administratora (tj. Telematics Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu świadczenia Usługi za pomocą Aplikacji). W takim przypadku T-Mobile Polska również pozostaje odpowiedzialna za ochronę Twoich danych. Angażujemy firmy szczególnie w obszarach: IT, sprzedaż, marketing, finanse, konsulting, obsługa klienta, współpracy z podmiotami, które realizują wsparcie techniczne lub organizacyjne, innymi podwykonawcami w zakresie zawierania umów i obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, dochodzenia roszczeń, w tym spółki z grupy kapitałowej Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Przekazywanie danych poza EOG
  W związku ze współpracą z międzynarodowymi partnerami, dane mogą być również przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

  7.1 współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu, do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
  7.2 stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  7.3 stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

  Możliwość taka dotyczy podmiotów wspierających systemy Administratora lub Partnera Administratora (Telematics Technologies sp. z o.o.), a transfer danych będzie się odbywał w oparciu o standardowe klauzule umowne lub w oparciu o wdrożony inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego.
 3. Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?
  Co do zasady dane będą przetwarzane przez Administratora do momentu usunięcia konta w Aplikacji (Nawigacji T-Mobile) lub do zakończenia świadczenia Usługi.

  Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia Usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

  Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie.
  Administrator nie będzie podejmować działań na danych osobowych w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania prowadzących do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na wpływającej na osoby, których dane są przetwarzane
 5. Gdzie mogę znaleźć informacje, które są dla mnie ważne?
  Niniejsza Polityka prywatności zawiera przegląd pozycji, które dotyczą przetwarzania Twoich danych w tej Aplikacji przez firmę T-Mobile Polska. Więcej informacji, w tym informacje na temat ochrony danych dla określonych produktów, można znaleźć pod adresem https://firma.t-mobile.pl/odpowiedzialnosc/RODO
 6. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych? Z kim mam się skontaktować, jeśli mam jakiekolwiek pytania dotyczące prywatności danych pod adresem T-Mobile Polska? Inspektor ochrony danych.
  T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa działa jako Administrator danych.

  W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta lub inspektorem ochrony danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@t-mobile.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 7. Jakie mam prawa?
  Masz prawo:
  1. zażądać informacji o kategoriach odnośnych danych osobowych, celach przetwarzania, odbiorcach danych i przewidywanym okresie przechowywania (art. 15 RODO);
  2. żądać sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych (art.16 RODO);
  3. wycofać zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość (art. 7 ust. 3 RODO);
  4. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1 RODO);
  5. zażądać usunięcia danych w określonych przypadkach zgodnie z art. 17 RODO – w szczególności gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, albo cofniesz zgodę zgodnie z (12.3) powyżej lub zgłosisz sprzeciw zgodnie z (12.4) powyżej;
  6. żądać, w określonych okolicznościach, ograniczenia danych, gdy ich usunięcie nie jest możliwe lub obowiązek usunięcia jest kwestionowany (art. 18 RODO);
  7. do przenoszenia danych, tj. możesz otrzymać dane, które nam dostarczyłeś w powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, takim jak CSV, oraz w razie potrzeby przekazać je innym (art. 20 RODO);
  8. wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możesz realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacji:
• wysyłając e-mail na adres:
– BOA@t-mobile.pl – w przypadku Klientów Abonamentowych
– BOU@t-mobile.pl – w przypadku Klientów Prepaid
• telefonicznie pod numerem:
– 602 900 000 – w przypadku Klientów Abonamentowych
– 602 960 200 – w przypadku Klientów Prepaid
• wysyłając wiadomość poprzez stronę T-Mobile: https://www.t-mobile.pl/logowanie (po zalogowaniu),
• przez aplikację mobilną (Mój T-Mobile)
• wysyłając na adres korespondencyjny: T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.
Znajdziesz nas również pod adresem: T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12; 02-674 Warszawa. Możesz napisać również do
Inspektora Ochrony Danych T-Mobile na adres IOD@t-mobile.pl
Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Aktualna wersja Polityki prywatności obowiązuje od 22.08.2022 roku.