naviexpert

Nawigacja Plus

Pobierz i testuj za darmo!

Pobierz pobierz

POLITYKA PRYWATNOSCI DLA USŁUGI NAWIGACJA PLUS

 1. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych Użytkowników Usługi – w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – jest POLKOMTEL sp. z o. o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.
 2. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel. 601102601), pisemnie na adres: Polkomtel sp. z o.o. – Reklamacje, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres bok@plus.pl, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować elektronicznie na adres iod@plus.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  • Podanie danych w postaci MSISDN Użytkownika oraz danych o lokalizacji geograficznej Urządzenia Mobilnego Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym, ale stanowi warunek korzystania z Usługi przez Użytkownika. Odmowa podania danych w postaci MSISDN Użytkownika oraz danych o lokalizacji geograficznej Urządzenia Mobilnego uniemożliwi korzystanie z Usługi przez Użytkownika.
  • Podanie danych Użytkownika o zdarzeniach drogowych, jawnych danych o lokalizacji GPS użytkownika, danych dot. przeciążeń Urządzenia Mobilnego Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym, lecz przedmiotem wyrażonej dobrowolnie przez Użytkownika zgody, w celu korzystania z dodatkowej usługi Mój styl jazdy przez Użytkownika. Brak informacji o zdarzeniach drogowych oraz danych dot. przeciążeń Urządzenia Mobilnego Użytkownika uniemożliwi korzystanie z usługi Mój styl jazdy przez Użytkownika.
 5. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • zapewnienia dostępu i korzystania z Usługi przez Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • umożliwienia korzystania z dodatkowej usługi Mój styl jazdy w związku z wyrażoną dobrowolnie przez Użytkownika w tym zakresie zgodą – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów POLKOMTEL, jak marketing, wykrywanie i eliminowanie nadużyć, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne obejmujące także tworzenie modeli statystycznych – na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO.
 6. Zakres przetwarzanych danych osobowych Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące kategorie:
  • w odniesieniu do Usługi: MSISDN Użytkownika oraz dane o lokalizacji geograficznej Urządzenia Mobilnego,
  • w odniesieniu do dodatkowej usługi Mój styl jazdy: dane Użytkownika o zdarzeniach drogowych oraz dane przeciążeń Urządzenia Mobilnego Użytkownika, dane o lokalizacji GPS użytkownika.
  • w odniesieniu do dodatkowej funkcji My Community Traffic: dane Użytkownika o lokalizacji geograficznej Urządzenia Mobilnego oraz dane o prędkości, z jaką się porusza.
 7. Komu dane osobowe będą przekazane Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym Partnerowi Polkomtel, partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie zawierania umów i obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, dochodzenia roszczeń, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Cyfrowy Polsat.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej
 9. Jak długo dane osobowe będą przetwarzane Dane osobowe będą przetwarzane:
  • w odniesieniu do MSISDN – do momentu usunięcia konta w aplikacji nawigacja Plus,
  • w odniesieniu do danych lokalizacyjnych – przez okres 60 dni z wyjątkiem informacji o ostatniej znanej lokalizacji,
  • w odniesieniu do danych o ostatniej lokalizacji – przez 24 godziny, z zastrzeżeniem Użytkowników My Community Traffic, których dane o ostatniej lokalizacji będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na korzystanie z tej funkcji.
  • w odniesieniu do danych Użytkownika o zdarzeniach drogowych oraz danych dot. przeciążeń Urządzenia Mobilnego Użytkownika – przez czas korzystania przez Użytkownika z funkcji Mój styl jazdy albo do chwili wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

a następnie przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

 1. Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
 2. W odniesieniu do danych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną zgodę, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody zanim została cofnięta.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 4. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt. 2 powyżej.
 5. Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.