Oferta dla firm i instytucjiO nasBiuro prasoweKontaktPomoc

Polityka prywatności

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku z realizacją usług oferowanych w ramach Serwisu NaviExpert, w tym rozpatrywania reklamacji. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę w celach statystycznych, w celach rozliczeniowych, w celach marketingowych (polegających w szczególności na promowaniu i reklamowaniu usług Usługodawcy oraz jego partnerów handlowych i ich usług oraz na informowaniu o akcjach promocyjnych organizowanych przez Usługodawcę) oraz w celach związanych z realizacją na rzecz Użytkowników usług świadczonych przez Usługodawcę (w tym rozpatrywania reklamacji).

Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Zbiór danych osobowych Użytkowników, których administratorem jest Usługodawca, został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

W zakresie opisanym powyżej dane osobowe podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca się spełnia wymagane w Regulaminie warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Usługodawcę informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

Wykorzystywanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników do celów marketingowych,  oznacza ich wykorzystanie w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub partnerów Usługodawcy drogą elektroniczną, wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, wyrażoną po powiadomieniu Użytkownika o rodzaju danych, celu i zakresie ich przetwarzania. Zgoda taka może być
w każdym czasie odwołana.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, realizowanych drogą elektroniczną Usługodawcy nie jest warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie usług.

Usługodawca stosuje szczególne zasady ostrożności związane z zachowaniem prywatności Użytkowników i ochroną ich danych osobowych, w tym dba o bezpieczeństwo tych danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych. W szczególności Usługodawca zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu i świadczenia usług.

Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

W Serwisie NaviExpert organizowane mogą być konkursy i promocje. Dane osobowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o konkursach i promocjach.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych, osobowych nie wcześniej jednak niż po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Usługodawcy lub też swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie jego danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Usługodawca może zbierać oraz gromadzić informacje dynamiczne o prędkości jazdy na poszczególnych odcinkach dróg od Użytkowników, którzy korzystając z Aplikacji nie wyłączyli opcji "Community Traffic online" w menu "ustawienia". Usługodawca może także zbierać oraz gromadzić informacje o wykorzystywanych przez Użytkowników Produktach. Zbieranie i gromadzenie wskazanych w zdaniach poprzedzających informacji odbywa się w sposób wyłączający identyfikację Użytkownika, od którego te informacje są zbierane, przy wykorzystaniu szyfrowanych algorytmów zgodnych z protokołem SSL. W szczególności zbieranie powyższych informacji odbywa się w sposób wyłączający ich zestawienie z:

  1. danymi osobowymi Użytkownika,
  2. ID Użytkownika,
  3. numerem telefonu Użytkownika.


Informacje zbierane są w celu statystycznym oraz w celu ich wykorzystywania przez Usługodawcę do poprawy jakości świadczonych usług (np. do opracowania dynamicznych map prędkości).