Nawigacja GPS w telefonie NaviExpert plus.pl

Regulamin promocji

Regulamin Oferty Promocyjnej „Usługa NaviExpert Plus” obowiązuje od 28.03.2014 do odwołania

 

§ 1

Informacje ogólne

1.      Regulamin określa promocyjne zasady zamówienia dostępu do usługi NaviExpert Plus, których dostawcą jest NaviExpert Sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu, w ramach usługi o podwyższonej opłacie świadczonej w sposób powtarzalny przez Polkomtel Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Promocja”).

2.      Do skorzystania z Promocji uprawnieni są klienci Polkomtel sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Plus”) to jest: Abonenci, Abonenci Simplus, Abonenci Sami Swoi, Abonenci 36.6, Abonenci MixPlus, Abonenci PlusMix w rozumieniu odpowiednich obowiązujących regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz inni użytkownicy końcowi, którzy zawarli umowy z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi (z wyłączeniem operatorów sieci ruchomych) na świadczenie na ich rzecz usług telekomunikacyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o publiczną ruchomą sieć telekomunikacyjną Polkomtel z siedzibą w Warszawie (dalej „Klient” ).

3.      Warunkiem korzystania z Promocji jest spełnienie łącznie następujących warunków:

  1. posiadanie aktywnej karty SIM w sieci Plus,
  2. posiadanie urządzenia mobilnego z możliwością wysyłania wiadomości SMS
  3. posiadanie zainstalowanej w urządzeniu Aplikacji NaviExpert Plus.

4.     Aplikacja NaviExpert Plus dostępna jest na wybranych urządzeniach. Lista urządzeń znajduje się tu:   http://internet.plus.pl/uslugi/naviexpertplus. Uruchomienie Aplikacji NaviExpert Plus wymaga akceptacji warunków licencji określonych przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji NaviExpert Plus.

5.      Dostęp do Promocji jest ograniczony, gdy wystąpi którykolwiek z poniższych przypadków:

  1. Klient nie posiada środków na koncie pre-paid na pokrycie opłaty lub posiada zaległe płatności wobec Polkomtel;
  2. Klient posiada w Plus blokadę usług o podwyższonej opłacie (usługi typu SMS Premium);
  3. Konto Klienta w sieci Plus nie jest aktywne lub Klient pozostaje poza zasięgiem sieci Plus , co uniemożliwia dostarczenie widomości SMS;
  4. urządzenie Klienta jest wyłączone lub niepoprawnie skonfigurowane, co uniemożliwia odbieranie lub wysyłanie wiadomości SMS lub uruchomienie Usługi;
  5. Pamięć urządzenia Klienta jest przepełniona i uniemożliwia otrzymanie wiadomości SMS lub uruchomienie Usługi.

Korzystanie z Promocji odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Przed skorzystaniem z Promocji każdy zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

§ 2

Zasady korzystania z Promocji

1.     Klienci w ramach Promocji, uzyskują możliwość zamówienia usługi „NaviExpert Plus” (zwanej dalej Usługą), która umożliwia dostęp do aplikacji NaviExpert Plus.

2.     Aktywacja Usługi:  użytkownik wysyła wiadomość SMS o treści NAVI na bezpłatny numer 8045, w odpowiedzi otrzymuje link do pobrania aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji użytkownik zachęcany jest do uruchomienia usługi. Po zaakceptowaniu zachęty wysyłana jest bezpłatna wiadomość sms aktywująca usługę. Usługę można również aktywować za pośrednictwem aplikacji NaviExpert Plus.

3.     Użytkownik będzie otrzymywał wiadomość SMS przedłużającą ważność usługi (zwana dalej SMS specjalny) z częstotliwością raz na 30 dni.

4.     Wysokość opłaty za pojedynczy przychodzący SMS specjalny, dostarczony na Telefon użytkownika w ramach Usługi wynosi 9 zł netto (11,07 zł z VAT).

5.     Naliczenie opłaty za odebrany SMS specjalny nastąpi w momencie doręczenia wiadomości na Telefon użytkownika.

6.     Opłaty za zamówienie dostępu do Usługi w ramach niniejszej Promocji pobierane są przez Polkomtel, jako operatora usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie

7.     Użytkownik ma możliwość dezaktywacji Usługi z menu aplikacji NaviExpert Plus, lub wysyłając bezpłatną wiadomość SMS o treści STOP NAVI pod numer 60990. Zwrotnie użytkownik otrzyma bezpłatną wiadomość SMS z potwierdzeniem wyłączenia Usługi.

8.     Usługa NaviExpert Plus będzie włączona do czasu dezaktywacji Usługi. Dezaktywacja Usługi nie powoduje blokady dostępu do Usługi nawigacyjnej, jeśli dostęp taki został już opłacony.

9.     Po dezaktywacji Usługi, użytkownik może uruchomić ją ponownie na zasadach opisanych w pkt. 2 niniejszej Oferty Promocyjnej.

10.   Korzystanie z Usługi wiąże się z korzystaniem z Internetu i transmisją danych. Opłata za dostęp do Usługi nie obejmuje kosztów transmisji danych, które Klient ponosi  zgodnie z obowiązująca Klienta taryfą dostawcy Internetu.

11.   Klient jest uprawniony do korzystania z treści dostępnych w Usłudze wyłącznie na terenie Polski.

12.   Klient ponosi koszty wszystkich wysyłanych lub odebranych wiadomości SMS oraz koszty transferu danych realizowane poza granicami Polski, na zasadach określonych przez Polkomtel i zgodnie z obowiązującą taryfą roamingową.

13.   Klientowi przysługuje prawo do korzystania z Usługi tylko w zakresie użytku osobistego. Kopiowanie, wyświetlanie, publiczne udostępnianie lub przekazywanie treści dostępnych w Usłudze jest zabronione.

14.   Korzystanie z usług SMS odbywa się na zasadach określonych przez Polkomtel w obowiązujących Klienta regulaminach i cennikach.

15.   Reklamacje dotyczące Promocji i Usługi NaviExpert Plus można zgłaszać elektronicznie pod adresem plus@naviexpert.pl, a w zakresie dotyczącym naliczenia opłat lub usług SMS reklamacje powinny być zgłaszane do Polkomtel Sp. z o.o. na warunkach określonych odpowiednich w Regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dostępnych na stronie www.plus.pl  W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać numer telefonu wykorzystany przy zamówieniu dostępu do Usługi w ramach Promocji.

 

§ 3

Promocja Try and buy

1.     W ramach Promocji Try and Buy Klient Plus uprawniony jest do korzystania z Usługi Naviexpert Plus przez pierwsze 7 dni od aktywacji Usługi bez  ponoszenia opłaty za dostęp do Usługi Naviexpert Plus (Promocja T&B).

2.     Pierwsza opłata za zamówioną w ramach Promocji T&B Usługę zostanie pobrana 8 dnia od aktywacji Usługi  chyba że Klient w tym okresie  dokona dezaktywacji usługi zgodnie z par. 2 ust. 8 niniejszego Regulaminu.

3.      W przypadku dezaktywacji Usługi  w okresie pierwszych 7 dni od jej aktywacji Klient nie zostanie obciążony opłatą za dostęp do Usługi.

4.     Promocja dostępna jest jednorazowo dla Klientów którzy dokonują pierwszego zamówienia Usługi z wykorzystaniem usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o. 

§ 4

Postanowienia końcowe

Regulamin promocji dostępny jest na www.naviexpert.pl/plus, lub http://internet.plus.pl/uslugi/naviexpertplus  

1.     W przypadku zmiany warunków Promocji, w tym zmiany oferty, lub zmiany przepisów prawa, Regulamin promocji może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu promocji zostanie opublikowana na www.naviexpert.pl/plus.  Klienci zostaną powiadomieni o zmianie lub zakończeniu Promocji w formie informacji w Aplikacji NaviExpert Plus przed dokonaniem zmiany. W przypadku braku akceptacji zmiany obowiązującego Regulaminu, Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z usługi.

2.     Regulamin promocji obowiązuje od  28.03.2014.

KORZYSTANIA Z USŁUG SYSTEMU NAVIEXPERT PLUS

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Regulamin sporządzony został przez NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dobrzyckiego 4, 61-692 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272157, NIP: 778-144-02-68, REGON:300420224.

2.    Regulamin określa zasady korzystania z Systemu NaviExpert Plus oraz z usług z nim związanych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki NaviExpert sp. z o.o. związane ze świadczeniem usług.

3.    Regulamin zawiera zasady świadczenia przez NaviExpert sp. z o.o. usług drogą elektroniczną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

II. DEFINICJE

1.    Usługodawca - NaviExpert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, świadcząca usługi związane z korzystaniem z systemu nawigacji satelitarnej GPS oraz prowadząca internetowy serwis o nazwie NaviExpert Plus poświęcony tym usługom, dostępny w domenie www.naviexpert.pl, uprawniona do udzielania licencji na korzystanie z Aplikacji i Danych Cyfrowych.

2.    System NaviExpert Plus- innowacyjny system, umożliwiający korzystanie z systemu nawigacji satelitarnej GPS za pośrednictwem telefonów komórkowych, przy wykorzystaniu Produktów oraz Danych Cyfrowych i Aplikacji, dostępnej w Serwisie NaviExpert i w innych serwisach internetowych prowadzonych przez partnerów NaviExpert.

3.    Użytkownik  - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, będące upoważnionym dysponentem telefonu komórkowego z zainstalowaną i aktywną kartą SIM operatora telefonii komórkowej w sieci Plus lub  Sami Swoi lub 36.6 , na którym ma zostać lub jest zainstalowana Aplikacja.

4.    Serwis NaviExpert Plus- internetowy serwis prowadzony przez Usługodawcę dostępny w domenie www.naviexpert.pl/plus, o tematyce poświęconej Systemowi NaviExpert Plus. 

5.    Aplikacja - oprogramowanie stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi, przeznaczone do instalacji w pamięci telefonu komórkowego, służące do korzystania z systemu nawigacji satelitarnej GPS w ramach Systemu NaviExpert Plus i stanowiące element Systemu NaviExpert Plus.

6.    Produkty - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w ramach Systemu NaviExpert Plus w oparciu o niniejszy Regulamin, których specyfikacja znajduje się w aktualnym cenniku Usługodawcy dostępnym w Serwisie NaviExpert Plus.

7.    Umowa ramowa o świadczenie usług – umowa, której treść stanowią postanowienia Regulaminu, zawarta przez Użytkownika z Usługodawcą na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest uzyskanie przez Użytkownika nieodpłatnej licencji na korzystanie z Aplikacji, umożliwiająca nabycie Produktów ,. 

8.    Abonament - opłata uiszczana przez Użytkownika za możliwość korzystania z Produktów przez czas oznaczony wybrany przez Użytkownika spośród okresów wyszczególnionych przez Usługodawcę w aktualnej ofercie. Wysokość Abonamentu wskazana jest w aktualnym cenniku Usługodawcy dostępnym w Serwisie NaviExpert Plus.

9.    System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

10.  Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

11.  Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna oraz SMS.

12.  Informacja handlowa - informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub produktów przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą Środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

13.  GPRS (General Packet Radio Service) - standard przekazywania pakietów danych oraz technologia, wykorzystywana w sieciach telefonii komórkowej GSM i  3G do pakietowego przesyłania danych.

13.  GPS (Global Positioning System) - światowy system nawigacji satelitarnej.

14.  Bluetooth - technologia bezprzewodowej radiowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy telefonami komórkowymi, komputerami przenośnymi oraz innymi urządzeniami peryferyjnymi środowiska komputerowego i audiowizualnego, a także innymi urządzeniami powszechnego użytku.

18.  Dane Cyfrowe - dane, mapy i plany miast w postaci elektronicznej (w tym mapy pod nazwą "Atlas Polski"), pobierane przez Użytkownika w ramach korzystania z Systemu NaviExpert Plus i przechowywane następnie w pamięci telefonu komórkowego GSM Użytkownika.

19. MSISDN – numer telefonu karty SIM aktywnej w sieci PLUS i zainstalowanej w telefonie Użytkownika

20. APN – zbiór ustawień dostępu do sieci pakietowej w sieciach komórkowych konfigurowalny w ustawieniach telefonu Użytkownika.

21.  Regulamin - niniejszy Regulamin, dostępny na stronie: www.naviexpert.pl/plus..

 

III. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

1.    Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną (udostępnia Aplikację i Produkty) za pośrednictwem Serwisu NaviExpert Plus, zgodnie z Regulaminem.

2.    Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy o świadczenie usług, a także umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.

3.    Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia procedury rejestracji Użytkownika w Systemie NaviExpert Plus.

4.    W zakresie związanym z realizacją jakichkolwiek akcji promocyjnych lub programów lojalnościowych Usługodawca stosować będzie odrębne regulaminy lub warunki promocji udostępniane Użytkownikom na stronach Serwisu NaviExpert Plus.

5.    Usługodawca posiada prawa autorskie lub odpowiednie licencje umożliwiające świadczenie oferowanych w ramach Serwisu NaviExpert Plus usług (udostępnianie Produktów) a także udostępnianie Aplikacji i Danych Cyfrowych.  

6.    Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Serwisu NaviExpert Plus lub rozwojem Produktów, Aplikacji i Danych Cyfrowych.

7.    Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie NaviExpert Plus, z zastrzeżeniem, że usługi rozpoczęte i opłacone odpowiednim Abonamentem realizowane będą na dotychczasowych zasadach.

8.    O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje w Serwisie NaviExpert Plus wraz z publikacją Regulaminu nowej treści. Użytkownik przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmienionego Regulaminu zostanie powiadomiony o takich zmianach i o konieczności ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy ramowej o świadczenie usług. W takiej sytuacji zastosowanie znajdują postanowienia punktu XI. 6.

 

IV.  CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z SYSTEMU NAVIEXPERT PLUS

1.    System NaviExpert Plus umożliwia korzystanie z systemu nawigacji satelitarnej GPS za pośrednictwem telefonu komórkowego działającego w systemie telefonii komórkowej GSM, przy wykorzystaniu Aplikacji oraz powiązanych z nią Produktów i Danych Cyfrowych.

2.    System NaviExpert Plus działa przy wykorzystaniu:

a.     sygnału radiowego z satelitów przeznaczonych do przekazywania sygnału w oparciu o system GPS;

b.    odbiornika GPS Użytkownika będącego osobnym urządzeniem lub wbudowanego w telefon komórkowy;

c.     kompatybilnego z Systemem NaviExpert Plus telefonu komórkowego, którego dysponentem jest Użytkownik, w szczególności Aplikacji zainstalowanej w tym telefonie komórkowym. Lista modeli telefonów komórkowych kompatybilnych z Systemem NaviExpert Plus jest dostępna na stronach internetowych Serwisu NaviExpert Plus;

d.    serwerów Usługodawcy.

3.    Podstawowe funkcjonalności Systemu NaviExpert Plus zawarte są w załączniku nr 2 do Regulaminu.

4.    Użytkownik, korzysta z Systemu NaviExpert Plus, w tym z Aplikacji oraz Danych Cyfrowych, w sposób następujący:

a.     odbiornik GPS Użytkownika, za pomocą odebranego z satelitów sygnału radiowego, określa aktualną pozycję geograficzną Użytkownika, z dokładnością zależną od cech odbiornika GPS,

b.    następnie odbiornik GPS Użytkownika, komunikuje się z telefonem komórkowym na którym zainstalowana jest Aplikacja,

c.     w dalszej kolejności Aplikacja, zainstalowana w telefonie komórkowym, komunikuje się z serwerem Usługodawcy z wykorzystaniem technologii GPRS, w celu pobierania z serwera pakietu zaktualizowanych Danych Cyfrowych niezbędnych do korzystania z Produktów. Pobierane Dane Cyfrowe mogą zawierać m.in. aktualne informacje o utrudnieniach, remontach, radarach, nowych odcinkach trasy oraz o natężeniu ruchu na wybranym odcinku. Aplikacja do poprawnej komunikacji z serwerem usługodawcy wymaga poprawnie skonfigurowanych APN WAP lub APN Plus.

5.    Użytkownik korzysta z Aplikacji oraz Danych Cyfrowych także bez wykorzystania połączenia z odbiornikiem GPS, uruchamiając zainstalowaną Aplikację, w tym Dane Cyfrowe w telefonie komórkowym. Korzystając z Aplikacji oraz Danych Cyfrowych w ten sposób, Użytkownik może skorzystać między innymi z następujących funkcji Aplikacji:

a.     pobieranie map, w tym planów miast z możliwością wyszukiwania ulic,

b.    przeglądanie map, w tym dokładne lokalizowanie dowolnego adresu lub interesującego punktu (POI),

c.     układanie trasy przejazdu, w tym najszybszej lub najkrótszej trasy przejazdu,

d.    korzystanie z bazy interesujących punktów (POI).

Korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji w sposób opisany powyżej wymaga połączenia z serwerem Usługodawcy za pośrednictwem GPRS. Opłaty z tytułu połączenia za pośrednictwem GPRS Użytkownik uiszcza właściwemu operatorowi telefonii komórkowej GSM według taryf ustalonych przez operatora. Opłaty te nie są składnikiem Abonamentu.

6.    W celu zainstalowania Aplikacji w telefonie komórkowym, Użytkownik pobiera Aplikację z serwera Usługodawcy za pośrednictwem stron internetowych Serwisu NaviExpert Plus lub stron internetowych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Usługodawcy. Pobieranie Aplikacji może też obejmować automatyczne jednoczesne pobranie wraz z Aplikacją niektórych Danych Cyfrowych.

7.    Użytkownik może zainstalować Aplikację na telefonie komórkowym kompatybilnym z Systemem NaviExpert Plus, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telefonu w trakcie instalacji. Lista modeli telefonów komórkowych kompatybilnych z Systemem NaviExpert Plus jest dostępna na stronach internetowych Serwisu NaviExpert Plus.

8.    Do korzystania przez Użytkownika z niektórych funkcji Systemu NaviExpert Plus niezbędne jest wykorzystanie odbiornika GPS,w postaci zewnętrznego urządzenia lub wbudowanego w telefon Użytkownika. Odbiornik GPS niezbędny do korzystania z niektórych funkcji Systemu NaviExpert Plus nie jest częścią Aplikacji ani Produktów.Informacje na temat kompatybilności Systemu NaviExpert Plus z telefonami i odbiornikami GPS dostępne są na stronach Serwisu NaviExpert Plus.

9.  Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z Systemu NaviExpert Plus odpłatnie, po uprzednim wykupieniu odpowiednich pakietów Produktów, zgodnie z cennikiem ustalonym przez Usługodawcę. Usługodawca może umożliwić korzystanie z wybranych funkcjonalności Systemu NaviExpert Plus również nieodpłatnie.

10.  Aplikacja jest dostępna z opisem wyłącznie w języku polskim.

11.  Korzystanie z Systemu NaviExpert Plus jest możliwe w oparciu o Aplikację zainstalowaną w telefonie komórkowym działającym w sieci operatora telefonii komórkowej Polkomtel z prawidłowo skonfigurowaną i uruchomioną usługą transmisji GPRS z użyciem APN Wap lub APN Plus 

V. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SYSTEMU NAVIEXPERT PLUS

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym  posługuje się Usługodawca, umożliwiające skorzystanie z Systemu NaviExpert Plus przez Użytkownika obejmują:

a.     kompatybilny z Systemem NaviExpert Plus, poprawnie skonfigurowany i znajdujący się w zasięgu sieci telefonii komórkowej GSM telefon komórkowy, którego dysponentem jest Użytkownik. Lista modeli telefonów komórkowych kompatybilnych z Systemem NaviExpert Plus oraz opis ich konfiguracji w celu należytego korzystania z Systemu NaviExpert Plus są dostępne na stronach internetowych Serwisu NaviExpert Plus.

b.    Aplikację zainstalowaną na kompatybilnym z Systemem NaviExpert Plus telefonie komórkowym, którego dysponentem jest Użytkownik,

c.     odbiornik GPS Użytkownika, wbudowany w telefonie komórkowym lub stanowiący zewnętrzny moduł kompatybilny z danym modelem telefonu komórkowego, znajdujący się w zasięgu systemu GPS oraz wykorzystywany zgodnie z instrukcją odbiornika GPS, niezbędny do korzystania z niektórych funkcji Systemu NaviExpert Plus,

d.    aktywną i poprawnie skonfigurowaną w telefonie komórkowym, którego dysponentem jest Użytkownik, usługę transmisji danych w oparciu o GPRS z uzyciem APN WAP lub APN Plus, udostępnioną przez operatora telefonii komórkowej GSM Polkomtel. 

 

VI. REJESTRACJA

1.    W celu korzystania z Produktów, Aplikacji i Danych Cyfrowych, Użytkownik zobowiązany jest do rozpoczęcia procedury rejestracji Użytkownika, która obejmuje w szczególności: pobranie Aplikacji, zainstalowanie jej w telefonie komórkowym, uruchomienie i zainicjowanie połączenia z serwerami systemu NaviExpert Plus w celu utworzenia konta użytkownika dla numeru MSISDN zainstalowanej w telefonie karty SIM

2.    Pobranie i zainstalowanie Aplikacji następuje na zasadach opisanych w pkt IV.6., 7. i 8. Regulaminu. W ramach pobierania i instalowania Aplikacji Użytkownikowi przydzielane jest automatycznie konto w systemie NaviExpert Plus przyporządkowane do numeru MSISDN Użytkownika. 

3. Rozpoczęcie procedury rejestracji Użytkownika oznacza, że użytkownik może korzystać z Systemu NaviExpert Plus oraz z Produktów wyłącznie za pośrednictwem telefonu komórkowego i karty SIM, za pomocą którego rozpoczęto procedurę rejestracji i na którym zainstalowano Aplikację. Nie jest dopuszczalne jednoczesne korzystanie przez Użytkownika z Systemu NaviExpert Plus oraz z Produktów przy wykorzystaniu dwóch lub więcej telefonów komórkowych.

4. Korzystanie z Systemu NaviExpert Plus oraz z Produktów za pośrednictwem innego telefonu komórkowego ("nowy telefon") aniżeli telefon komórkowy, za pomocą którego rozpoczęto procedurę rejestracji Użytkownika ("stary telefon"), jest możliwe po przeniesieniu przez Użytkownika uprawnień do korzystania z wykupionych Produktów na nowy telefon ("przeniesienie rejestracji"). Przeniesienie rejestracji powoduje otrzymanie dostępu do wszystkich wykupionych dotychczas Produktów na nowym telefonie oraz dezaktywację możliwości korzystania z Produktów za pośrednictwem starego telefonu. Przeniesienie rejestracji następuje automatycznie po przełożeniu karty SIM do nowego telefonu, uruchomieniu aplikacji w nowym telefonie i połączeniu z serwerami systemu NaviExpert Plus. Przeniesienia rejestracji można dokonać nie częściej niż raz na godzinę.

5. Dokonując rejestracji w systemie NaviExpert Plus Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanej z systemem NaviExpert Plus na numer MSISDN wykorzystany podczas rejestracji (zarejestrowany numer MSISDN).

 

VII. LICENCJA ORAZ ZASADY PŁATNOŚCI ZA ABONAMENT

1.    Usługodawca udziela Użytkownikowi trzech rodzajów licencji na korzystanie z Aplikacji oraz Danych Cyfrowych (w tym Danych Cyfrowych pod nazwą "Atlas Polski") wyłącznie w ramach Systemu NaviExpert Plus. Licencje udzielane są bez dodatkowych opłat z tytułu ich udzielenia.

2.    Licencje udzielane są na czas nieoznaczony oraz na wybrany przez Użytkownika czas oznaczony, obejmujący okres udostępnienia Produktów, spośród okresów wskazanych przez Usługodawcę. Okresy udostępnienia Produktów, wskazane są w aktualnym cenniku Usługodawcy dostępnym w Serwisie NaviExpert Plus.

3.    Aplikacja pobrana z serwera Usługodawcy na zasadach opisanych w pkt IV.6. i 7. Regulaminu, przed zarejestrowaniem Użytkownika, zgodnie z pkt VI.2. Regulaminu, , stanowi wersję demonstracyjną Aplikacji. Uzyskanie przez Użytkownika licencji na korzystanie z wersji demonstracyjnej Aplikacji następuje z chwilą pobrania przez Użytkownika Aplikacji z serwera Usługodawcy na zasadach opisanych w pkt IV.6. i 7. Regulaminu. Licencja, o której mowa w niniejszym ustępie, udzielana jest na czas nieoznaczony, wyłącznie w celu korzystania z Aplikacji w ramach wersji demonstracyjnej za pośrednictwem jednego telefonu komórkowego.

4.    Uzyskanie przez Użytkownika licencji na korzystanie z pełnej wersji Aplikacji następuje z chwilą zarejestrowania Użytkownika  w procesie rejestracji numeru MSISDN karty SIM, zgodnie z pkt VI.2. Regulaminu, tj. z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie usług. Licencja, o której mowa w niniejszym ustępie, udzielana jest na czas nieoznaczony i jest udzielana na korzystanie z pełnej wersji Aplikacji za pośrednictwem jednego telefonu komórkowego.

5.    Uzyskanie przez Użytkownika licencji na korzystanie z Danych Cyfrowych, w tym Danych Cyfrowych pod nazwą "Atlas Polski" (w zakresie nie wymaganym do korzystania z Produktów), pobranych z serwera Usługodawcy na zasadach opisanych w pkt IV.6. i 7. Regulaminu, następuje z chwilą zarejestrowania Użytkownika w procesie rejestracji, zgodnie z pkt VI.2. Regulaminu (tj. z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie usług). Wskazane w zdaniu poprzedzającym Dane Cyfrowe stanowią wersję demonstracyjną. Licencja, o której mowa w niniejszym ustępie, udzielana jest na czas nieoznaczony, wyłącznie w celu korzystania z Danych Cyfrowych w ramach wersji demonstracyjnej za pośrednictwem jednego telefonu komórkowego.

6.    Uzyskanie przez Użytkownika licencji na korzystanie z Danych Cyfrowych, w tym Danych Cyfrowych pod nazwą "Atlas Polski" (w zakresie wymaganym do korzystania z Produktów), pobranych z serwera Usługodawcy na zasadach opisanych w pkt IV.6. i 7. Regulaminu, następuje z chwilą wykupienia przez Użytkownika właściwego Abonamentu dotyczącego Danych Cyfrowych oraz Danych Cyfrowych pod nazwą "Atlas Polski", na wybrany przez Użytkownika czas oznaczony. Licencja, o której mowa w niniejszym ustępie, udzielana jest na czas oznaczony, stosownie do wykupionego Abonamentu i jest udzielana na korzystanie z Danych Cyfrowych za pośrednictwem jednego telefonu komórkowego.

7.    Uzyskanie przez Użytkownika licencji na korzystanie z Danych Cyfrowych, pobranych z serwera Usługodawcy na zasadach opisanych w pkt IV.4. Regulaminu, następuje z momentem wykupienia przez Użytkownika Abonamentu na wybrany przez Użytkownika czas oznaczony. Licencja, o której mowa w niniejszym ustępie, udzielana jest na czas oznaczony, stosownie do wykupionego Abonamentu i jest udzielana na korzystanie z Danych Cyfrowych za pośrednictwem jednego telefonu komórkowego.

8.    Uiszczanie Abonamentu odbywa się w Serwisie NaviExpert Plus na zasadzie subskrypcji za pośrednictwem SMS Premium MT (Zwrotny SMS Premium) w odniesieniu do Abonamentu na czas oznaczony 30 dni. Usługodawca może umożliwić także inne sposoby uiszczania płatności z tytułu Abonamentu, w tym z wykorzystaniem firm trzecich jako operatorów usług płatności.

10.  Licencja umożliwia korzystanie z Aplikacji oraz Danych Cyfrowych w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego (zgodnego z Regulaminem):

a.      korzystania z Produktów,

b.      korzystania z Aplikacji, w szczególności w celu obsługi Produktów i korzystania z Danych Cyfrowych,

c.      korzystania z Danych Cyfrowych.

11.   Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji oraz Danych Cyfrowych (w tym Danych Cyfrowych pod nazwą "Atlas Polski"), bez prawa do udzielania sublicencji na następujących polach eksploatacji:

a.      tymczasowe wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) jednego komputera w celach związanych z instalacją Aplikacji oraz Danych Cyfrowych,

b.      wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) jednego telefonu komórkowego,

c.      utrwalenie w pamięci jednego telefonu komórkowego,

d.      tymczasowe zwielokrotnienie w telefonie komórkowym niezbędne do instalacji Aplikacji oraz korzystania z Aplikacji i Danych Cyfrowych (w tym Danych Cyfrowych pod nazwą "Atlas Polski"), 

e.      przystosowanie Aplikacji i Danych Cyfrowych (w tym Danych Cyfrowych pod nazwą "Atlas Polski") niezbędne do korzystania z nich za pośrednictwem telefonu komórkowego (konfiguracja sprzętowa i programowa).

12.       Zabronione są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z:

a.      badaniem i testowaniem funkcjonowania Aplikacji i Danych Cyfrowych (w tym Danych Cyfrowych pod nazwą "Atlas Polski") w celu poznania ich idei i zasad funkcjonowania,

b.      samodzielną modyfikacją programistyczną Aplikacji i Danych Cyfrowych (w tym Danych Cyfrowych pod nazwą "Atlas Polski"),

c.      wyodrębnieniem Danych Cyfrowych (w tym Danych Cyfrowych pod nazwą "Atlas Polski") oraz ich części składowych z Systemu NaviExpert Plus, jak również wyodrębnieniem części składowych Aplikacji, a także jakimkolwiek ich modyfikowaniem, dekompilacją i deasemblacją oraz ich użytkowaniem w oderwaniu od Systemu NaviExpert Plus,

d.      uzyskiwaniem informacji w sposób inny niż od Usługodawcy lub partnerów Usługodawcy, w celu uzyskania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji lub Danych Cyfrowych (w tym Danych Cyfrowych pod nazwą "Atlas Polski"),

e.      pobieraniem Danych Cyfrowych z innego serwera aniżeli serwer Usługodawcy,

f.       korzystaniem z Produktów przy wykorzystaniu Aplikacji pobranej z innego źródła aniżeli serwer Usługodawcy.

 13.  Korzystanie przez Użytkownika z Danych Cyfrowych, pobranych z serwera Usługodawcy na zasadach opisanych w pkt IV.4. Regulaminu, bez uprzedniego wykupienia przez Użytkownika właściwego Abonamentu na wybrany czas oznaczony, jest zabronione.

14. Korzystanie przez Użytkownika z Danych Cyfrowych (w tym Danych Cyfrowych pod nazwą "Atlas Polski") w zakresie wymaganym do korzystania z Produktów, pobranych z serwera Usługodawcy na zasadach opisanych w pkt IV.6. i 7. Regulaminu, bez uprzedniego wykupienia przez Użytkownika właściwego Abonamentu na wybrany czas oznaczony, jest zabronione.

15. Naruszenie przez Użytkownika zasad licencji uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

16. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług, zgodnie z pkt XII.3. Regulaminu, licencje na korzystanie z:

a.      wersji demonstracyjnej Aplikacji,

b.      pełnej wersji Aplikacji,

c.      Danych Cyfrowych, w tym Danych Cyfrowych pod nazwą "Atlas Polski" (w zakresie nie wymaganym do korzystania z Produktów),

ulegają wygaśnięciu z chwilą dojścia do Usługodawcy oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług.

 

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW

1.    Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, z zastrzeżeniami  wskazanymi w ustępach poniższych.  

2.    Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności Serwisu NaviExpert Plus, a także Produktów, Aplikacji i Danych Cyfrowych. W miarę możliwości Usługodawca wykonywać będzie te prace w godzinach nocnych tj. pomiędzy godz. 24:00 a 6:00 rano. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu powiadamiania Użytkowników o planowanych czynnościach konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności, za pośrednictwem Serwisu NaviExpert Plus.

3.    Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Aplikacji oraz stron Serwisu NaviExpert Plus, w tym do logo, a także do układu i kompozycji tych elementów, umieszczonych w Aplikacji i Serwisie NaviExpert Plus, przysługują Usługodawcy, za wyjątkiem oznaczeń partnerów Usługodawcy. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Usługodawcy, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Usługodawcy.

4.    Użytkownik ma możliwość zakończenia korzystania z usługi w każdej chwili poprzez wysłanie SMS o treści STOP NAVI na numer 60990 (0 PLN).

5.    Użytkownik nie posiada praw w zakresie prezentowania lub innego wykorzystywania Aplikacji i Danych Cyfrowych w celach komercyjnych.

6.    W okresie obowiązywania Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, Usługodawca zapewnia Użytkownikowi konsultacje w zakresie korzystania z Produktów, Aplikacji i Danych Cyfrowych, w tym ich konfiguracji oraz posiadanych funkcjonalności. Konsultacje mogą być dokonywane telefonicznie pod numerem Usługodawcy:   +48 693 331 723   oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, pod adresem e-mail Usługodawcy: plus@naviexpert.pl, w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00.

 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Usługodawca i Użytkownik obowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody, którą druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

2.    Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

a.     jakiekolwiek szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Produktów, Aplikacji i Danych Cyfrowych w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

b.    utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),

c.     szkody wynikłe na skutek braku ciągłości Świadczenia usług drogą elektroniczną, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: siły wyższej, działań i zaniechań osób trzecich, nieprawidłowego działania sprzętu, itp. Do okoliczności o których mowa w zdaniu poprzedzającym zaliczyć można w szczególności: strajki, rozruchy, akty terroryzmu, ataki typu denial-of-service, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, tąpnięcia, huragany, wichury, zmiany organizacyjne operatorów sieci komórkowych GSM, nieprawidłowe działanie transmisji danych w sieciach operatorów komórkowych GSM, błędne działanie systemu GPS

d.    podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji,

e.    szkody związane z utratą spodziewanych korzyści, przerwami w działalności przedsiębiorstwa, utratą informacji gospodarczych, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Produktów, Aplikacji i Danych Cyfrowych, w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

f.      szkody związane z niepoprawnym działaniem Aplikacji, błędami w Danych Cyfrowych lub błędami w odczycie Danych Cyfrowych, wynikającym z zainstalowania Aplikacji niezgodnie ze wskazówkami Usługodawcy lub wynikającym z niezaimplementowania Produktów oraz Danych Cyfrowych wymaganych do korzystania z Systemu NaviExpert Plus,

g.    szkody związane z nieprawidłowym działaniem Aplikacji, błędami w Danych Cyfrowych lub błędami w odczycie Danych Cyfrowych, wynikającym z nieprawidłowego korzystania z telefonu komórkowego Użytkownika, jego wad fizycznych, uszkodzeń lub jego błędnego działania.

h.    szkody związane w szczególności z utratą spodziewanych korzyści, przerwami w działalności przedsiębiorstwa i utratą informacji gospodarczych, powstałe w związku z niepoprawnym, nieprawidłowym lub błędnym odczytem Danych Cyfrowych lub błędami w Danych Cyfrowych, wynikającymi z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy.

i.  szkody związane z niepoprawnym działaniem Aplikacji, błędami w Danych Cyfrowych lub błędami w odczycie Danych Cyfrowych, wynikającym z nieaktualności Danych Cyfrowych w tym błędów na mapach cyfrowych.

3.    Korzystanie z Aplikacji lub Danych Cyfrowych nie wyłącza po stronie Użytkownika obowiązku znajomości przepisów Prawa o ruchu drogowym oraz posiadania odpowiednich uprawnień zezwalających na prowadzenie pojazdów. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Użytkownika przepisów ruchu drogowego, w tym w szczególności za zdarzenia spowodowane dostosowaniem się do wskazówek Aplikacji lub Danych Cyfrowych z jednoczesnym naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.    Użytkownikowi przysługuje reklamacja w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę usług.

2.    Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3.    Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a.     oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko lub firmę, dokładny adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, numer MSISDN, numer telefonu komórkowego na którym zainstalowana jest Aplikacja),

b.    przedmiot reklamacji,

c.     okoliczności uzasadniające reklamację.

4.    Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

5.    Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres Usługodawcy lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres plus@naviexpert.pl.

6.    Usługodawca nie uwzględni reklamacji jeśli Użytkownik nie spełnił wymogów opisanych w pkt. VI Regulaminu.

7.    Usługodawca nie rozpozna reklamacji, która dotyczy niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, mających miejsce wcześniej niż na 30 dni przed zgłoszeniem reklamacji.

8.    Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni i udzielaUżytkownikwi odpowiedzi pisemniena wskazany w reklamacji adres pocztowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez Usługodawcę oświadczenia przed jego upływem na adres Użytkownika. W razie nieuwzględnienia reklamacji odpowiedź Usługodawcy wymaga uzasadnienia.

9.    Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w powyższym terminie uznaje się, że została ona uwzględniona.

10.  Do okoliczności uzasadniających reklamację nie zalicza się zdarzeń, nie związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę obowiązków wynikających z Regulaminu, a wskazanych w pkt. IX.2. Regulaminu. Reklamacje wynikające z powyższych zdarzeń są niedopuszczalne i nie będą uwzględniane.

 

XI. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1.    Umowa ramowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą zarejestrowania Użytkownika w procesie rejestracji, przebiegającego na zasadach opisanych w pkt VI.2. Regulaminu.  

2.    Po zawarciu Umowy ramowej o świadczenie usług Użytkownik może nabywać poszczególne Produkty.  

3.    Postanowienia Regulaminu stanowią treść Umowy o świadczenie usług.

4.    Użytkownik w terminie 10 dni od zawarcia Umowy ramowej o świadczenie usług z Usługodawcą może od niej odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia na piśmie oraz jednoczesnego przesłania informacji o odstąpieniu w formie elektronicznej na adres: plus@naviexpert.pl. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu na adres korespondencyjny Usługodawcy listem poleconym. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu wszelkich świadczeń. Oświadczenie o odstąpieniu powinno obejmować szczegółowe dane Użytkownika w tym nr MSISDN (numer telefonu) na którym świadczona jest usługa. 5.    W związku z odstąpieniem od Umowy o świadczenie usług Usługodawca ma prawo dokonania niezwłocznej dezaktywacji Produktów udostępnionych Użytkownikowi, natomiast Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego odinstalowania Aplikacji (w tym Danych Cyfrowych) z telefonu komórkowego, na którym zainstalowana jest Aplikacja. Użytkownik zobowiązany jest wskazać sposób odbioru ewentualnych należności. Jeżeli obrany przez Użytkownika sposób zwrotu należności generować będzie nadmierne koszty, koszty te ponosi Użytkownik.

5.    Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia usług w następujących przypadkach:

a.    w sytuacji określonej w pkt. VII.15. Regulaminu powyżej,

b.     w przypadku niedokończenia przez Użytkownika procesu rejestracji na zasadach i w terminie wskazanych w pkt VI.3. Regulaminu powyżej.

6.    Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ramową o świadczenie usług z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy, Usługodawca dokonuje niezwłocznej dezaktywacji Produktów udostępnionych Użytkownikowi, natomiast Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego odinstalowania Aplikacji (w tym Danych Cyfrowych) z telefonu komórkowego, na którym zainstalowana jest Aplikacja. Opłaty uiszczone do dnia rozwiązania Umowy nie podlegają zwrotowi. Użytkownik może żądać usunięcia nr MSISDN z bazy Usługodawcy kontaktując się z biurem obsługi klienta Usługodawcy - dane kontaktowe zamieszczone są na stronie internetowej Usługodawcy: www.naviexpert.pl

7.    Dla skuteczności oświadczeń składanych drugiej Stronie dotyczących wypowiedzenia Umowy  Strony przyjmują przesłanie stosownych, jednoznacznych oświadczeń na adres poczty elektronicznej lub pisemnie. W odniesieniu do Użytkownika będzie to podany adres elektroniczny , a w odniesieniu do Usługodawcy: plus@naviexpert.pl.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Regulamin i zawarta na jego podstawie Umowa o świadczenie usług podlegają prawu polskiemu.

2.    Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

3.    Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji Umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Stronami podlegają rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu.

4.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.

5.    Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

6.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2011  r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

Polityka Prywatności

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu:

Podstawowe funkcjonalności Systemu NaviExpert Plus.

Załącznik nr 1 do Regulaminu NaviExpert Plus

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku z realizacją usług oferowanych w ramach Serwisu NaviExpert, w tym rozpatrywania reklamacji. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę w celach statystycznych, w celach rozliczeniowych, w celach marketingowych (polegających w szczególności na promowaniu i reklamowaniu usług Usługodawcy oraz jego partnerów handlowych i ich usług oraz na informowaniu o akcjach promocyjnych organizowanych przez Usługodawcę) oraz w celach związanych z realizacją na rzecz Użytkowników usług świadczonych przez Usługodawcę (w tym rozpatrywania reklamacji).

Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Zbiór danych osobowych Użytkowników, których administratorem jest Usługodawca, został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

W zakresie opisanym powyżej dane osobowe podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca się spełnia wymagane w Regulaminie warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Usługodawcę informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

Wykorzystywanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników do celów marketingowych,  oznacza ich wykorzystanie w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub partnerów Usługodawcy drogą elektroniczną, wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, wyrażoną po powiadomieniu Użytkownika o rodzaju danych, celu i zakresie ich przetwarzania. Zgoda taka może być
w każdym czasie odwołana.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, realizowanych drogą elektroniczną Usługodawcy nie jest warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie usług.

Usługodawca stosuje szczególne zasady ostrożności związane z zachowaniem prywatności Użytkowników i ochroną ich danych osobowych, w tym dba o bezpieczeństwo tych danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych. W szczególności Usługodawca zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu i świadczenia usług.

Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

W Serwisie NaviExpert Plus organizowane mogą być konkursy i promocje. Dane osobowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o konkursach i promocjach.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych, osobowych nie wcześniej jednak niż po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Usługodawcy lub też swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie jego danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Usługodawca może zbierać oraz gromadzić informacje historyczne o prędkości jazdy na poszczególnych odcinkach dróg od Użytkowników, którzy korzystając z Aplikacji nie wyłączyli opcji "Community Traffic" w menu "ustawienia". Usługodawca może także zbierać oraz gromadzić informacje o wykorzystywanych przez Użytkowników Produktach. Zbieranie i gromadzenie wskazanych w zdaniach poprzedzających informacji odbywa się w sposób wyłączający identyfikację Użytkownika, od którego te informacje są zbierane, przy wykorzystaniu szyfrowanych algorytmów zgodnych z protokołem SSL. W szczególności zbieranie powyższych informacji odbywa się w sposób wyłączający ich zestawienie z:

1) danymi osobowymi Użytkownika,

2) MSISDN Użytkownika,

3) numerem telefonu Użytkownika.

Informacje zbierane są w celu statystycznym oraz w celu ich wykorzystywania przez Usługodawcę do poprawy jakości świadczonych usług (np. do opracowania statystyk prędkości jazdy na poszczególnych odcinkach dróg).

Załącznik nr 2 do Regulaminu NaviExpert

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NAVIEXPERT PLUS

 a.     układanie trasy od miejsca, w którym znajduje się Użytkownik (określonego automatycznie przez System NaviExpert Plus) do wybranego przez Użytkownika punktu docelowego,

b.    układanie trasy od miejsca, wybranego przez Użytkownika do wybranego przez Użytkownika punktu docelowego,

c.     układanie trasy z zaznaczeniem punktów pośrednich na trasie,

d.    zarządzanie planem podróży - dodawanie/usuwanie punktów na trasie, zmiana kolejności punktów na trasie,

e.    nawigacja graficzna na mapie - odwzorowanie graficzne położenia Użytkownika na trasie z zaznaczeniem na mapie charakterystycznych punktów położonych w pobliżu trasy  (np. skrzyżowania, stacje benzynowe, fotoradary),

f.      nawigacja głosowa,

g.    definiowanie ulubionych punktów na trasie przez Użytkownika,

h.    wybór trybu dziennego i nocnego - dostosowanie nawigacji do pory dnia,

i.      widok mapy 3D (trójwymiarowy) lub 2D,

j.      baza interesujących punktów (POI) - baza informacji o punktach usługowych, handlowych, użyteczności publicznej, wraz z ich lokalizacją, danymi teleadresowymi i godzinami otwarcia,

k.     wyświetlanie wybranych kategorii interesujących punktów (POI) na mapie,

l.      śledzenie położenia na mapie bez wykorzystania nawigacji,

m.   automatyczne określanie nowej trasy po zjechaniu z trasy wyznaczonej,

n.    ostrzeżenia przed stacjonarnymi fotoradarami,

o.    możliwość zgłaszania przez Użytkownika do Systemu NaviExpert Plus nowych oraz nie działających fotoradarów,

p.    możliwość zgłaszania przez Użytkownika do Systemu NaviExpert Plus informacji o remontach i utrudnieniach na drodze,

q.    uzyskiwanie bieżących informacji o czasowo zamkniętych odcinkach trasy.

 

UWAGA: Część wskazanych powyżej podstawowych funkcjonalności Systemu NaviExpert Plus może być niedostępna na niektórych modelach telefonów komórkowych.