Nawigacja GPS w telefonie NaviExpert Era - Możesz Więcej
FAQ   Szybki start   Pełna instrukcja obsługi   POMOC: era@naviexpert.pl

Regulamin Subskrypcji „NAVIEXPERT ERA Premium Edition”
Szczegóły dotyczące oferty

 1. Korzystający z niniejszej oferty może uruchomić usługę „Subskrypcja NaviExpert Era Premium Edition” (zwaną dalej Subskrypcją), która umożliwia ciągły dostęp do usług nawigacji NaviExpert poprzez sieć Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. operatora sieci Era (zwanego dalej Era). Dostęp do usługi dotyczy abonentów sieci Era oraz podmiotów korzystających z sieci Era w ramach systemu PREPAID, zwanych łącznie w dalszej części Regulaminu Klientami sieci Era, posiadających telefony z aktywnymi kartami SIM w tej sieci.
 2. Dostawcą dla sieci Era aplikacji umożliwiającej ciągły dostęp do usług nawigacji NaviExpert jest NaviExpert sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dobrzyckiego 4, 61-692 Poznań.
 3. Korzystanie z systemu NaviExpert jest możliwe jedynie po wcześniejszej akceptacji „Regulaminu korzystania z usług systemu NaviExpert”. Szczegółowy „Regulamin korzystania z usług systemu NaviExpert” dostępny jest na stronie internetowej www.naviexpert.pl.
 4. Oferta Subskrypcji skierowana jest także do dotychczasowych użytkowników systemu NaviExpert będących Klientami sieci Era.
 5. Dotychczasowi użytkownicy aplikacji „NaviExpert” będący Klientami sieci Era mogą aktywować Subskrypcję bez konieczności dokonywania zmiany aplikacji NaviExpert zachowując jednocześnie dotychczasowe dane rejestracyjne systemu NaviExpert.
 6. Użytkownicy aplikacji „NaviExpert” będący Klientami sieci Era mogą skorzystać z Subskrypcji wyłącznie na telefonach, dla których udostępniono wersję aplikacji NaviExpert nie niższą niż o numerze 6.0.3.
 7. Aktywacja, dezaktywacja i przedłużenie Subskrypcji oraz korzystanie z nawigacji NaviExpert mogą być wykonane wyłącznie przy wykorzystaniu telefonu z aktywną kartą SIM w sieci Era.
 8. Aktywacja Subskrypcji na okres wskazany poniżej następuje po wysłaniu przez Klienta sieci Era bezpłatnej wiadomości SMS za pośrednictwem aplikacji „NaviExpert”. Klient sieci Era, który dokonał aktywacji Subskrypcji, w dalszej części Regulaminu Subskrypcji „NAVIEXPERT ERA Premium Edition” zwany będzie Subskrybentem.
 9. Dokonując aktywacji Subskrypcji Subskrybent oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem Subskrypcji „NAVIEXPERT ERA Premium Edition” i akceptuje jego treść.
 10. Aktywacja Subskrypcji umożliwia korzystanie z usług nawigacji samochodowej i pieszej NaviExpert. Aktywacja Subskrypcji nie dotyczy innych usług oferowanych przez NaviExpert sp. z o.o.
 11. Aktywacja Subskrypcji umożliwia korzystanie z Subskrypcji wyłącznie na terenie Polski. Usługa jest nieaktywna w roamingu.
 12. Opłata za usługę Subskrypcji nie jest pobierana przy pierwszej aktywacji Subskrypcji na okres promocyjny pierwszych 7 dni.
 13. Po zakończeniu okresu promocyjnego pierwszych 7 dni aktywna Subskrypcja zostanie automatycznie przedłużana o okres trwający 30 dni. Cykl ten będzie się powtarzać do momentu dezaktywacji Subskrypcji przez Subskrybenta.
 1. Wysokość opłaty za przedłużenie wynosi 9,08 zł (z VAT) i umożliwia dostęp do Subskrypcji przez okres 30 dni. Opłata będzie pobierana od Subskrybenta przez operatora sieci Era.
 2. Powiadomienie o przedłużeniu Subskrypcji będzie wysyłane za pomocą wiadomości SMS na telefon Subskrybenta po zakończeniu okresu promocyjnego pierwszych 7 dni, a następnie po zakończeniu każdego okresu trwającego 30 dni.
 3. Aktywna Subskrypcja wskazana jest na liście dostępnych usług w aplikacji NaviExpert w telefonie Subskrybenta.
 4. Subskrypcja jest aktywna do czasu jej dezaktywacji przez Subskrybenta.
 5. Dezaktywacja Subskrypcji jest bezpłatna.
 6. Dezaktywacji Subskrypcji można dokonać w dowolnym momencie za pośrednictwem aplikacji NaviExpert lub przez samodzielne wysłanie wiadomości SMS o treści NAVIEXP ANULUJ na numer 8089.
 7. Klient sieci Era otrzyma od operatora sieci Era powiadomienie SMS o dezaktywacji Subskrypcji.
 8. Po dezaktywacji Subskrypcji konto Klienta sieci Era nie będzie obciążane opłatami z tytułu Subskrypcji.
 9. Po dezaktywacji Subskrypcji Klient sieci Era nie może ponownie aktywować Subskrypcji w zakresie bezpłatnego dostępu do usług nawigacji NaviExpert w okresie promocyjnym pierwszych 7 dni. Klient sieci Era jednak może wówczas ponownie aktywować Subskrypcję płatną wiadomością SMS wysłaną za pośrednictwem aplikacji NaviExpert lub płatną wiadomością SMS o treści NAVIEXPERT wysłaną samodzielnie na numer 7789. Wysokość opłaty za aktywujący SMS wynosi 9,08 zł (z VAT). Tak aktywowana subskrypcja jest automatycznie przedłużana o kolejne 30 dni zgodnie z pkt.13 niniejszego Regulaminu.
 10. Subskrybent oprócz opłaty wskazanej w pkt.14 oraz pkt. 22 niniejszego Regulaminu będzie obciążany dodatkowo przez operatora sieci Era kosztami związanymi z transferem danych za korzystanie z usługi „NAVIEXPERT ERA Premium Edition” zgodnie ze stawkami operatora sieci. Szczegółowe informacje na temat cenników i taryf można uzyskać u operatora sieci Era.
 11. Wymagania techniczne niezbędne do działania usługi „Subskrypcja NAVIEXPERT ERA Premium Edition” to: aktywna karta SIM w sieci Era, dostęp telefonu komórkowego do sieci Internet, oprogramowanie do obsługi systemu GPS, przeglądarka internetowa stron www, wersja co najmniej 6.0.3 aplikacji NaviExpert.
 12. Lista telefonów, na których możliwe jest korzystanie z Subskrypcji dostępna jest na stronie http://www.era.pl/pl/indywidualni/uslugi-porady/navi_expert.
 13. Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem aplikacji oraz usługi „Subskrypcja NAVIEXPERT ERA Premium Edition” należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: era@naviexpert.pl .
 14. Osoba fizyczna korzystająca z Subskrypcji musi być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 15. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu znajdującego się stronie www.naviexpert.pl